ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය (LMS) සහ Office365 පිළිබඳ ප්‍රශ්න අසන්න Ask questions about issues of LMS and Office365 (copy)

ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය (LMS) සහ ඔෆිස්365 (Office365) පිළිබඳ ගැටළු මෙහි පළ කරන්න. වැඩ කරන පැය 48 තුළ අපි ප්‍රතිචාර දක්වන්නෙමු.

Please ask here only technical questions about logging issues of LMS and Office 365. We will respond within 48 working hours

List of discussions. Showing 100 of 100 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Bhagya Sonali U.J.
Bhagya Sonali U.J.
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of A.K.T.N. Pushpakumara A.K.T.N. Pushpakumara
A.K.T.N. Pushpakumara A.K.T.N. Pushpakumara
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
7
Picture of M.N Farwin M.N Farwin
M.N Farwin M.N Farwin
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of H.M. Sachith Sameera Hitigedara H.M. Sachith Sameera Hitigedara
H.M. Sachith Sameera Hitigedara H.M. Sachith Sameera Hitigedara
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of H.M. Sachith Sameera Hitigedara H.M. Sachith Sameera Hitigedara
H.M. Sachith Sameera Hitigedara H.M. Sachith Sameera Hitigedara
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Singappuli Arachchige
Singappuli Arachchige
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Y D N LAKSHANI Y D N LAKSHANI
Y D N LAKSHANI Y D N LAKSHANI
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of R.M.N.D.Rajapaksha R.M.N.D.Rajapaksha
R.M.N.D.Rajapaksha R.M.N.D.Rajapaksha
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of M.N Farwin M.N Farwin
M.N Farwin M.N Farwin
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
2
Picture of M.N Farwin M.N Farwin
M.N Farwin M.N Farwin
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of O.R.N. DARSHANI O.R.N. DARSHANI
O.R.N. DARSHANI O.R.N. DARSHANI
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
4
Picture of H.F.D.S.Fonseka H.F.D.S.Fonseka
H.F.D.S.Fonseka H.F.D.S.Fonseka
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of Miss R.M.D.M.Rathnayake
Miss R.M.D.M.Rathnayake
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
3
Ms 365
Picture of Miss R.M.D.M.Rathnayake
Miss R.M.D.M.Rathnayake
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Mr J.K.N.D. NUWAN
Mr J.K.N.D. NUWAN
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss M S A FERNANDO
Miss M S A FERNANDO
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
10
Picture of W.M.A.V WIJEKOON W.M.A.V WIJEKOON
W.M.A.V WIJEKOON W.M.A.V WIJEKOON
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
17
Picture of W.A.C. Priyanthi
W.A.C. Priyanthi
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of K.L.Nirmani K.L.Nirmani
K.L.Nirmani K.L.Nirmani
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of D.G.Dulaj Damith jayalal
D.G.Dulaj Damith jayalal
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Gamage Nirosha Sewwandi Perera
Gamage Nirosha Sewwandi Perera
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
EDS 2020
Picture of Prof. (Mrs.)  TMSPK Thennakoon
Prof. (Mrs.) TMSPK Thennakoon
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Account
Picture of JA Thushari
JA Thushari
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of H.A.N.Piumika H.A.N.Piumika
H.A.N.Piumika H.A.N.Piumika
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of M.M.S.I. MANAMPERI M.M.S.I. MANAMPERI
M.M.S.I. MANAMPERI M.M.S.I. MANAMPERI
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of B.M.K.N.K.Balasooriya B.M.K.N.K.Balasooriya
B.M.K.N.K.Balasooriya B.M.K.N.K.Balasooriya
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of G.D. Susanthika G.D. Susanthika
G.D. Susanthika G.D. Susanthika
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of H.T HETTIARACHCHI H.T HETTIARACHCHI
H.T HETTIARACHCHI H.T HETTIARACHCHI
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
5
Picture of DR Darshani DR Darshani
DR Darshani DR Darshani
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of Miss M S A FERNANDO
Miss M S A FERNANDO
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
11
Picture of Miss M S A FERNANDO
Miss M S A FERNANDO
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Ms H.P.A.KAWINDI
Ms H.P.A.KAWINDI
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Miss P.U.I.C.Fernando
Miss P.U.I.C.Fernando
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of R.G.C.S. Karunarathna R.G.C.S. Karunarathna
R.G.C.S. Karunarathna R.G.C.S. Karunarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Upeksha Kariyawasam
Upeksha Kariyawasam
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of D. T. V. KURUPPU D. T. V. KURUPPU
D. T. V. KURUPPU D. T. V. KURUPPU
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss A.M.D.M.ABEYKOON
Miss A.M.D.M.ABEYKOON
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss A.M.D.M.ABEYKOON
Miss A.M.D.M.ABEYKOON
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Mr P.G.A.U.D.S.Bandara
Mr P.G.A.U.D.S.Bandara
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Y. D. Samaradheera Y. D. Samaradheera
Y. D. Samaradheera Y. D. Samaradheera
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of W.K.H.Sandeepani W.K.H.Sandeepani
W.K.H.Sandeepani W.K.H.Sandeepani
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
4
Picture of NHSN HEMASIRI NHSN HEMASIRI
NHSN HEMASIRI NHSN HEMASIRI
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Sathira Harshana
Sathira Harshana
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss P.U.I.C.Fernando
Miss P.U.I.C.Fernando
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
B Com
Picture of NHSN HEMASIRI NHSN HEMASIRI
NHSN HEMASIRI NHSN HEMASIRI
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of A.M.D.H.Aththanayaka A.M.D.H.Aththanayaka
A.M.D.H.Aththanayaka A.M.D.H.Aththanayaka
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
10
Picture of NHSN HEMASIRI NHSN HEMASIRI
NHSN HEMASIRI NHSN HEMASIRI
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Lms
Picture of S M M N B SAMARATHUNGA S M M N B SAMARATHUNGA
S M M N B SAMARATHUNGA S M M N B SAMARATHUNGA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of R.A.D. Toshani
R.A.D. Toshani
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss M S A FERNANDO
Miss M S A FERNANDO
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
7
Picture of Ms H.P.A.KAWINDI
Ms H.P.A.KAWINDI
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
4
Picture of Miss P.U.I.C.Fernando
Miss P.U.I.C.Fernando
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
2
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Eshan Chandapriya Fernando
Eshan Chandapriya Fernando
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
11
Picture of Mr D.M.H.W.DESHAPPRIYA
Mr D.M.H.W.DESHAPPRIYA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of J.C.Navodya J.C.Navodya
J.C.Navodya J.C.Navodya
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss P.U.I.C.Fernando
Miss P.U.I.C.Fernando
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
5
Picture of Miss M S A FERNANDO
Miss M S A FERNANDO
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
4
Picture of Mrs W.M.D.L.Fernando
Mrs W.M.D.L.Fernando
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss W.B.M.K.N. WEERASEKARA
Miss W.B.M.K.N. WEERASEKARA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
link
Picture of D.P.K THANTHRIGE D.P.K THANTHRIGE
D.P.K THANTHRIGE D.P.K THANTHRIGE
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
B. Com
Picture of H.A.V.N. Hettiarachchi
H.A.V.N. Hettiarachchi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of A U Kariyawasam A U Kariyawasam
A U Kariyawasam A U Kariyawasam
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of KAPURU BANDARA ARACHCHIGE PAWANI ADITHYA
KAPURU BANDARA ARACHCHIGE PAWANI ADITHYA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of T.M.S.N. GUNASEKARA T.M.S.N. GUNASEKARA
T.M.S.N. GUNASEKARA T.M.S.N. GUNASEKARA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
2
Picture of Mr D.M.H.W.DESHAPPRIYA
Mr D.M.H.W.DESHAPPRIYA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of R.G.C.S. Karunarathna R.G.C.S. Karunarathna
R.G.C.S. Karunarathna R.G.C.S. Karunarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of G.R.S. AHAMADEEN G.R.S. AHAMADEEN
G.R.S. AHAMADEEN G.R.S. AHAMADEEN
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of THILINI ANUPAMA JAYANANDA
THILINI ANUPAMA JAYANANDA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Miss L.V.K. PEIRIS
Miss L.V.K. PEIRIS
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss P.S.Thewarapperuma
Miss P.S.Thewarapperuma
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of H Ashan Shanaka
H Ashan Shanaka
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of R.D.M.H.E. DISSANAYAKE R.D.M.H.E. DISSANAYAKE
R.D.M.H.E. DISSANAYAKE R.D.M.H.E. DISSANAYAKE
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of S.Kumudu Ganewaththa
S.Kumudu Ganewaththa
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of S.Kumudu Ganewaththa
S.Kumudu Ganewaththa
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of G. A. E. GAMAGE G. A. E. GAMAGE
G. A. E. GAMAGE G. A. E. GAMAGE
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of P.D.A.C.L.Felix P.D.A.C.L.Felix
P.D.A.C.L.Felix P.D.A.C.L.Felix
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of W.K.H.Sandeepani W.K.H.Sandeepani
W.K.H.Sandeepani W.K.H.Sandeepani
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Supun Withanage
Supun Withanage
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of WMSSK Jayawardana WMSSK Jayawardana
WMSSK Jayawardana WMSSK Jayawardana
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Ishani Rathnayake
Ishani Rathnayake
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of M.M.BODHAHEWA M.M.BODHAHEWA
M.M.BODHAHEWA M.M.BODHAHEWA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of D.C.Galagoda D.C.Galagoda
D.C.Galagoda D.C.Galagoda
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of A.V.S.Madhushani Aththanayaka
A.V.S.Madhushani Aththanayaka
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of G.K.N.D.Rathnakeerthi G.K.N.D.Rathnakeerthi
G.K.N.D.Rathnakeerthi G.K.N.D.Rathnakeerthi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of W.S. Meenakshi
W.S. Meenakshi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss M. F. F. Rehmah
Miss M. F. F. Rehmah
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of R.P.D.M.Yasanjith R.P.D.M.Yasanjith
R.P.D.M.Yasanjith R.P.D.M.Yasanjith
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of W.A.P.D.T.D. Senevirathne W.A.P.D.T.D. Senevirathne
W.A.P.D.T.D. Senevirathne W.A.P.D.T.D. Senevirathne
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
2
Picture of W.A.P.D.T.D. Senevirathne W.A.P.D.T.D. Senevirathne
W.A.P.D.T.D. Senevirathne W.A.P.D.T.D. Senevirathne
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of A.D. HASINI PABASARA A.D. HASINI PABASARA
A.D. HASINI PABASARA A.D. HASINI PABASARA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of S.G.MALAVIGE S.G.MALAVIGE
S.G.MALAVIGE S.G.MALAVIGE
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Y Chathumini Nayanathara Gunarathne
Y Chathumini Nayanathara Gunarathne
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of M.K.A. Madhushani
M.K.A. Madhushani
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1