ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය (LMS) සහ Office365 පිළිබඳ ප්‍රශ්න අසන්න Ask questions about issues of LMS and Office365 (copy)

ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය (LMS) සහ ඔෆිස්365 (Office365) පිළිබඳ ගැටළු මෙහි පළ කරන්න. වැඩ කරන පැය 48 තුළ අපි ප්‍රතිචාර දක්වන්නෙමු.

Please ask here only technical questions about logging issues of LMS and Office 365. We will respond within 48 working hours

List of discussions. Showing 100 of 297 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of S.K.T.T.DE ALWIS S.K.T.T.DE ALWIS
S.K.T.T.DE ALWIS S.K.T.T.DE ALWIS
Picture of S.K.T.T.DE ALWIS S.K.T.T.DE ALWIS
S.K.T.T.DE ALWIS S.K.T.T.DE ALWIS
0
Picture of I. M. Withana I. M. Withana
I. M. Withana I. M. Withana
Picture of I. M. Withana I. M. Withana
I. M. Withana I. M. Withana
0
LMS
Picture of MAKK Perera MAKK Perera
MAKK Perera MAKK Perera
Picture of MAKK Perera MAKK Perera
MAKK Perera MAKK Perera
0
Picture of HSS Dulakshi HSS Dulakshi
HSS Dulakshi HSS Dulakshi
Picture of HSS Dulakshi HSS Dulakshi
HSS Dulakshi HSS Dulakshi
0
For LMS
Picture of M.H.M.Tharukshi M.H.M.Tharukshi
M.H.M.Tharukshi M.H.M.Tharukshi
Picture of M.H.M.Tharukshi M.H.M.Tharukshi
M.H.M.Tharukshi M.H.M.Tharukshi
0
Picture of Mrs H.G. Sandapiume
Mrs H.G. Sandapiume
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
ANGE1002
Picture of S.M.P.H.Kumari S.M.P.H.Kumari
S.M.P.H.Kumari S.M.P.H.Kumari
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W A S KUMARI W A S KUMARI
W A S KUMARI W A S KUMARI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
ANGE1002
Picture of K.W.D.S Withanage K.W.D.S Withanage
K.W.D.S Withanage K.W.D.S Withanage
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of K.I.T. Senevirathne K.I.T. Senevirathne
K.I.T. Senevirathne K.I.T. Senevirathne
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Lms
Picture of M Tharindi Prabuddhika Hasarangi
M Tharindi Prabuddhika Hasarangi
Picture of Harshani piyumali Nayana Darmasiri Harshani piyumali Nayana Darmasiri
Harshani piyumali Nayana Darmasiri Harshani piyumali Nayana Darmasiri
2
Media
Picture of K. GIHANI SUMUDUMALI KOTHALAWALA K. GIHANI SUMUDUMALI KOTHALAWALA
K. GIHANI SUMUDUMALI KOTHALAWALA K. GIHANI SUMUDUMALI KOTHALAWALA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.D.N.P.ALWIS A.D.N.P.ALWIS
A.D.N.P.ALWIS A.D.N.P.ALWIS
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of U.H.M.G.V.S. SOMARATHNA
U.H.M.G.V.S. SOMARATHNA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Y. NADEEKA NILMINI PREMARATHNA Y. NADEEKA NILMINI PREMARATHNA
Y. NADEEKA NILMINI PREMARATHNA Y. NADEEKA NILMINI PREMARATHNA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.G.P.J.LIONEL W.G.P.J.LIONEL
W.G.P.J.LIONEL W.G.P.J.LIONEL
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Himaya Jayasundara
Himaya Jayasundara
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of T.V.M. Weerasiri T.V.M. Weerasiri
T.V.M. Weerasiri T.V.M. Weerasiri
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of K.P.R.Naduni Rashnima Kuttapitiya K.P.R.Naduni Rashnima Kuttapitiya
K.P.R.Naduni Rashnima Kuttapitiya K.P.R.Naduni Rashnima Kuttapitiya
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.N.M. AMBEGODA
A.N.M. AMBEGODA
Picture of A.N.M. AMBEGODA
A.N.M. AMBEGODA
0
Picture of D P J. Aviska
D P J. Aviska
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.N.M. AMBEGODA
A.N.M. AMBEGODA
Picture of A.N.M. AMBEGODA
A.N.M. AMBEGODA
0
Picture of K.P.D.T.N. KUMARI K.P.D.T.N. KUMARI
K.P.D.T.N. KUMARI K.P.D.T.N. KUMARI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
3
Picture of M.A.K.N.Senevirathna M.A.K.N.Senevirathna
M.A.K.N.Senevirathna M.A.K.N.Senevirathna
Picture of M.A.K.N.Senevirathna M.A.K.N.Senevirathna
M.A.K.N.Senevirathna M.A.K.N.Senevirathna
2
Picture of I.G.M.Perera I.G.M.Perera
I.G.M.Perera I.G.M.Perera
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of M.A.K.N.Senevirathna M.A.K.N.Senevirathna
M.A.K.N.Senevirathna M.A.K.N.Senevirathna
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Kaushalya Victor
Kaushalya Victor
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of E.P.LAKSHITHA NAYANAJITH WIJESOORIYA E.P.LAKSHITHA NAYANAJITH WIJESOORIYA
E.P.LAKSHITHA NAYANAJITH WIJESOORIYA E.P.LAKSHITHA NAYANAJITH WIJESOORIYA
Picture of E.P.LAKSHITHA NAYANAJITH WIJESOORIYA E.P.LAKSHITHA NAYANAJITH WIJESOORIYA
E.P.LAKSHITHA NAYANAJITH WIJESOORIYA E.P.LAKSHITHA NAYANAJITH WIJESOORIYA
7
Picture of P A Sachini Hansika P A
P A Sachini Hansika P A
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S.G.I.P.L.PERERA S.G.I.P.L.PERERA
S.G.I.P.L.PERERA S.G.I.P.L.PERERA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Common Student
Common Student
2
Picture of H.E. Supun Dilshan H.E. Supun Dilshan
H.E. Supun Dilshan H.E. Supun Dilshan
Picture of H.E. Supun Dilshan H.E. Supun Dilshan
H.E. Supun Dilshan H.E. Supun Dilshan
0
Picture of P A Sachini Hansika P A
P A Sachini Hansika P A
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M.R.A.SANDAMALI M.R.A.SANDAMALI
M.R.A.SANDAMALI M.R.A.SANDAMALI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of TBPM Idhuranga
TBPM Idhuranga
Picture of TBPM Idhuranga
TBPM Idhuranga
0
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Sumudu Nanayakkara
Sumudu Nanayakkara
3
Picture of P A Sachini Hansika P A
P A Sachini Hansika P A
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
3
Picture of P A Sachini Hansika P A
P A Sachini Hansika P A
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Art
Picture of K.V.D.N.Tharushika K.V.D.N.Tharushika
K.V.D.N.Tharushika K.V.D.N.Tharushika
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of P A Sachini Hansika P A
P A Sachini Hansika P A
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of K.V.D.N.Tharushika K.V.D.N.Tharushika
K.V.D.N.Tharushika K.V.D.N.Tharushika
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of K.K.R DE SILVA K.K.R DE SILVA
K.K.R DE SILVA K.K.R DE SILVA
Picture of K.K.R DE SILVA K.K.R DE SILVA
K.K.R DE SILVA K.K.R DE SILVA
0
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.G.P.J.LIONEL W.G.P.J.LIONEL
W.G.P.J.LIONEL W.G.P.J.LIONEL
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.D.S.T. KUMARA W.D.S.T. KUMARA
W.D.S.T. KUMARA W.D.S.T. KUMARA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
7
Picture of DMD PRIYADARSHANI DMD PRIYADARSHANI
DMD PRIYADARSHANI DMD PRIYADARSHANI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S.A.D.P.ISURUNIKA S.A.D.P.ISURUNIKA
S.A.D.P.ISURUNIKA S.A.D.P.ISURUNIKA
Picture of S.A.D.P.ISURUNIKA S.A.D.P.ISURUNIKA
S.A.D.P.ISURUNIKA S.A.D.P.ISURUNIKA
0
Picture of AMARASINGHA A.M.G.D AMARASINGHA A.M.G.D
AMARASINGHA A.M.G.D AMARASINGHA A.M.G.D
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M.V.M.SAMANMALI M.V.M.SAMANMALI
M.V.M.SAMANMALI M.V.M.SAMANMALI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of R.A.D.Hansi Punsara Sandeepani R.A.D.Hansi Punsara Sandeepani
R.A.D.Hansi Punsara Sandeepani R.A.D.Hansi Punsara Sandeepani
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of N G A S C Alwis
N G A S C Alwis
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of T.N.S.Perera T.N.S.Perera
T.N.S.Perera T.N.S.Perera
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W M P K Wanninayake W M P K Wanninayake
W M P K Wanninayake W M P K Wanninayake
Picture of W M P K Wanninayake W M P K Wanninayake
W M P K Wanninayake W M P K Wanninayake
2
Picture of M. KAWEESHA SHARONNI PERERA M. KAWEESHA SHARONNI PERERA
M. KAWEESHA SHARONNI PERERA M. KAWEESHA SHARONNI PERERA
Picture of M. KAWEESHA SHARONNI PERERA M. KAWEESHA SHARONNI PERERA
M. KAWEESHA SHARONNI PERERA M. KAWEESHA SHARONNI PERERA
2
Login
Picture of K.P Nipun Dilshan
K.P Nipun Dilshan
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W M P K Wanninayake W M P K Wanninayake
W M P K Wanninayake W M P K Wanninayake
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
4
Picture of K.A.I.P. Madhushani K.A.I.P. Madhushani
K.A.I.P. Madhushani K.A.I.P. Madhushani
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
3
Picture of M. KAWEESHA SHARONNI PERERA M. KAWEESHA SHARONNI PERERA
M. KAWEESHA SHARONNI PERERA M. KAWEESHA SHARONNI PERERA
Picture of P.G.SUJATHA LAKSHNI WICKRAMASENA P.G.SUJATHA LAKSHNI WICKRAMASENA
P.G.SUJATHA LAKSHNI WICKRAMASENA P.G.SUJATHA LAKSHNI WICKRAMASENA
1
Lms
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of V.S. KULARATHNA V.S. KULARATHNA
V.S. KULARATHNA V.S. KULARATHNA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.A.P.C. Weerasooriya A.A.P.C. Weerasooriya
A.A.P.C. Weerasooriya A.A.P.C. Weerasooriya
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
3
Picture of W. M. I. RAVIHARI W. M. I. RAVIHARI
W. M. I. RAVIHARI W. M. I. RAVIHARI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of R.S.S.H.M.C.D.K.Herath R.S.S.H.M.C.D.K.Herath
R.S.S.H.M.C.D.K.Herath R.S.S.H.M.C.D.K.Herath
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of K S S Dias K S S Dias
K S S Dias K S S Dias
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of J.M Ruwani Sriyani J.M Ruwani Sriyani
J.M Ruwani Sriyani J.M Ruwani Sriyani
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of H.M.I.G.S.S.KUMARASINGHE H.M.I.G.S.S.KUMARASINGHE
H.M.I.G.S.S.KUMARASINGHE H.M.I.G.S.S.KUMARASINGHE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of R.A. Sashini Imansha R.A. Sashini Imansha
R.A. Sashini Imansha R.A. Sashini Imansha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of D.R.S.Opatha D.R.S.Opatha
D.R.S.Opatha D.R.S.Opatha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W G T R Wickramarathna W G T R Wickramarathna
W G T R Wickramarathna W G T R Wickramarathna
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.M.Tharangani Hemamala Weerasinghe
W.M.Tharangani Hemamala Weerasinghe
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of P. USHARA DILRUKSHI GUNATHILAKA P. USHARA DILRUKSHI GUNATHILAKA
P. USHARA DILRUKSHI GUNATHILAKA P. USHARA DILRUKSHI GUNATHILAKA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of ILANDARIGE DINUSHA PRIYANGANI ILANDARIGE DINUSHA PRIYANGANI
ILANDARIGE DINUSHA PRIYANGANI ILANDARIGE DINUSHA PRIYANGANI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.L.D.ERANGA DHANUSHKA
W.L.D.ERANGA DHANUSHKA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of P H Ahinsa P H Ahinsa
P H Ahinsa P H Ahinsa
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of B.R.O. MENDIS B.R.O. MENDIS
B.R.O. MENDIS B.R.O. MENDIS
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of H.M.S.H.GUNARATHNA H.M.S.H.GUNARATHNA
H.M.S.H.GUNARATHNA H.M.S.H.GUNARATHNA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
lms
Picture of W.N.SANDUNI PRASADI GUNATHUNGA W.N.SANDUNI PRASADI GUNATHUNGA
W.N.SANDUNI PRASADI GUNATHUNGA W.N.SANDUNI PRASADI GUNATHUNGA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M.H.S.W.DAYANANDA M.H.S.W.DAYANANDA
M.H.S.W.DAYANANDA M.H.S.W.DAYANANDA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of H.M.I.G.S.S.KUMARASINGHE H.M.I.G.S.S.KUMARASINGHE
H.M.I.G.S.S.KUMARASINGHE H.M.I.G.S.S.KUMARASINGHE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of O.R.N. DARSHANI O.R.N. DARSHANI
O.R.N. DARSHANI O.R.N. DARSHANI
Picture of M.K.I.U. NAYANATHARA M.K.I.U. NAYANATHARA
M.K.I.U. NAYANATHARA M.K.I.U. NAYANATHARA
5
Picture of H.S.PERERA H.S.PERERA
H.S.PERERA H.S.PERERA
Picture of H.S.PERERA H.S.PERERA
H.S.PERERA H.S.PERERA
2
Picture of B.R.O. MENDIS B.R.O. MENDIS
B.R.O. MENDIS B.R.O. MENDIS
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of I.M.S.S.Illangasinghe I.M.S.S.Illangasinghe
I.M.S.S.Illangasinghe I.M.S.S.Illangasinghe
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Sapna Senali Fernando
Sapna Senali Fernando
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
LMS
Picture of D.D. RATHNAYAKE D.D. RATHNAYAKE
D.D. RATHNAYAKE D.D. RATHNAYAKE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of T. G. Croos T. G. Croos
T. G. Croos T. G. Croos
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of D.G.C.M.Gomes D.G.C.M.Gomes
D.G.C.M.Gomes D.G.C.M.Gomes
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Shakila Nirmani
Shakila Nirmani
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Teams
Picture of M Tharindi Prabuddhika Hasarangi
M Tharindi Prabuddhika Hasarangi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of H.G.D.MADHUBHASHANI H.G.D.MADHUBHASHANI
H.G.D.MADHUBHASHANI H.G.D.MADHUBHASHANI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Pavithra Janani
Pavithra Janani
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M.M.S. Dilrukshi
M.M.S. Dilrukshi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of T.M.N.SILVA T.M.N.SILVA
T.M.N.SILVA T.M.N.SILVA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1