නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - Frequently Asked Questions (FAQ)


ඔබේ ප්‍රශ්න පළ කිරීමට පෙර කරුණාකර F A Q කියවන්න. නිතර අසන පොදු ගැටළු සඳහා විසඳුම් අපි පැහැදිලි කර ඇත්තෙමු.

Please read F A Q before post your questions. We have explained solutions for common issues in the FAQ. 

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

2

Question:

2020 bcom exam date inform karanawada

(Last edited: Sunday, 9 May 2021, 12:36 PM)
Answer:

Kawadda  exam thynne bcom 2020 register une 


A

Question:

Asking for a solution about LMS

(Last edited: Wednesday, 21 April 2021, 3:34 PM)
Answer:

The medium I have chosen is English medium. But my LMS approach is the Sinhala medium. When I called the department they told me to send an email.


B

Question:

BA in English past papers

(Last edited: Sunday, 27 June 2021, 5:15 AM)
Answer:

how can i get the past papers for all subjects?


D

Question:

Did not recieve any SMS

(Last edited: Saturday, 10 October 2020, 12:23 PM)
Answer:

Most of my colleagues in the bachelor of arts in English degree programme has received an SMS from the external course unit of the Sri Jayawardanapura University but i still did not receive any such SMS


L

Question:

Lecture

(Last edited: Friday, 22 January 2021, 6:50 PM)
Answer:
Online lecture wala January lecturs update Karala nadda Thama?M

Question:

Microsoft 365 login error

(Last edited: Friday, 9 October 2020, 10:33 PM)
Answer:

Why we can't log on to Microsoft365 with the given password?


O

Question:

Office 365

(Last edited: Thursday, 1 October 2020, 11:13 PM)
Answer:

we cant login to the office 365 

Please tell how we loging it