නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - Frequently Asked Questions (FAQ)


ඔබේ ප්‍රශ්න පළ කිරීමට පෙර කරුණාකර F A Q කියවන්න. නිතර අසන පොදු ගැටළු සඳහා විසඳුම් අපි පැහැදිලි කර ඇත්තෙමු.

Please read F A Q before post your questions. We have explained solutions for common issues in the FAQ. 

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

D

Question:

Did not recieve any SMS

(Last edited: Saturday, 10 October 2020, 12:23 PM)
Answer:

Most of my colleagues in the bachelor of arts in English degree programme has received an SMS from the external course unit of the Sri Jayawardanapura University but i still did not receive any such SMS


M

Question:

Microsoft 365 login error

(Last edited: Friday, 9 October 2020, 10:33 PM)
Answer:

Why we can't log on to Microsoft365 with the given password?


O

Question:

Office 365

(Last edited: Thursday, 1 October 2020, 11:13 PM)
Answer:

we cant login to the office 365 

Please tell how we loging it