නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - Frequently Asked Questions (FAQ)


ඔබේ ප්‍රශ්න පළ කිරීමට පෙර කරුණාකර F A Q කියවන්න. නිතර අසන පොදු ගැටළු සඳහා විසඳුම් අපි පැහැදිලි කර ඇත්තෙමු.

Please read F A Q before post your questions. We have explained solutions for common issues in the FAQ. 

All categories

LMS

Question:

Dashboard එකේ subject පෙන්නනේ කෙසේද?

(Last edited: Friday, 25 March 2022, 11:18 AM)
Answer:

image 011 රුපයේ පරිදි ඔබගේ අදාල විශය තුලට ගොස් ඉහල අයිකනය මත click කරන්න.


image 02

එවිට ඔබට දෙවන අයිකනයේ පරිදි පිටුවක් ලැබෙන අතර එහි enroll me button  මත  click කරන්න .

image 03

එවිට 3 වන පිටුවේ ලෙස දැකිය හැක.

දැන් ඔබට අදාල විශය dashboard එකේ දැකිය හැකිය.Question:

Forget LMS password - LMS මුරපදය අමතක විම .

(Last edited: Saturday, 29 January 2022, 1:04 PM)
Answer:

Forget LMS password - මුරපදය අමතක විම 

ඔබගේ මුරපදය අමතක වී ඇත්නම් LmsAndOffice365@edecu.sjp.ac.lk  email ලිපිනයට පහත තොරතුරු යොමු කරන්න.
If you forget your LMS Username and password send below details LmsAndOffice365@edecu.sjp.ac.lk email address
නම :
උපාදිය : දුරකථන අංකය : ලියාපදීංචි අංකය : ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය :
Name:
Degree:
Contact No:
Reg No:
NIC:
ස්තුතියි 

Thank youOFFICE 365

Question:

Forget Office 365 password - office 365 මුරපදය අමතක විම .

(Last edited: Saturday, 29 January 2022, 1:04 PM)
Answer:

Forget office 365 password - office 365 මුරපදය අමතක විම 

ඔබගේ මුරපදය අමතක වී ඇත්නම් LmsAndOffice365@edecu.sjp.ac.lk  email ලිපිනයට පහත තොරතුරු යොමු කරන්න.
If you forget your  Username and password send below details LmsAndOffice365@edecu.sjp.ac.lk email address
නම :
උපාදිය
දුරකථන අංකය :
ලියාපදීංචි අංකය : ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය:

Name:
Degree :
Contact No:
Reg No:
NIC:
ස්තුතියි 

Thank you
Question:

MS 365 email address - MS 365 email ලිපිනය

(Last edited: Friday, 19 August 2022, 12:34 PM)
Answer:

How to use MS 365 email address - MS 365 email ලිපිනය භාවිතා කල හැක්කේ කෙසේද ?

ඔබට ලබා දී ඇති username හා password භාවිතයෙන් MS outlook මෘදුකාංගය හරහා email එකට log විය හැක .
(EDECU සමග ගනුදෙනු කිරීමේදී මෙම email ලිපිනය හරහා ගනුදෙනු කිරීමෙන් කාර්යක්ෂම සේවයක් ලබා ගත හකිය. )
you can logged email through MS outlook software using username and password.

ස්තුතියි .
Thank you.