නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - Frequently Asked Questions (FAQ)


ඔබේ ප්‍රශ්න පළ කිරීමට පෙර කරුණාකර F A Q කියවන්න. නිතර අසන පොදු ගැටළු සඳහා විසඳුම් අපි පැහැදිලි කර ඇත්තෙමු.

Please read F A Q before post your questions. We have explained solutions for common issues in the FAQ. 

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

D

Question:

Dashboard එකේ subject පෙන්නනේ කෙසේද?

(Last edited: Friday, 25 March 2022, 11:18 AM)
Answer:

image 011 රුපයේ පරිදි ඔබගේ අදාල විශය තුලට ගොස් ඉහල අයිකනය මත click කරන්න.


image 02

එවිට ඔබට දෙවන අයිකනයේ පරිදි පිටුවක් ලැබෙන අතර එහි enroll me button  මත  click කරන්න .

image 03

එවිට 3 වන පිටුවේ ලෙස දැකිය හැක.

දැන් ඔබට අදාල විශය dashboard එකේ දැකිය හැකිය.