නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - Frequently Asked Questions (FAQ)


ඔබේ ප්‍රශ්න පළ කිරීමට පෙර කරුණාකර F A Q කියවන්න. නිතර අසන පොදු ගැටළු සඳහා විසඳුම් අපි පැහැදිලි කර ඇත්තෙමු.

Please read F A Q before post your questions. We have explained solutions for common issues in the FAQ. 

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

E

Question:

exam Center

(Last edited: Wednesday, 1 June 2022, 9:39 PM)
Answer:
I would be grateful if examinations could be held in at least two other major districts for the convenience of students in remote areas when conducting examinations related to the external degree Course. sometimes they even have to stay. Although it is not difficult for a student, many have to bear the time and cost of the current economics situation.
            For the benefit of all , I kindly request you to enable us to conduct examination centers in the Kandy District in addition to the Colombo District from this year onwards and give us some successful answers. 
                I expect a positive answer to this.