නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - Frequently Asked Questions (FAQ)


ඔබේ ප්‍රශ්න පළ කිරීමට පෙර කරුණාකර F A Q කියවන්න. නිතර අසන පොදු ගැටළු සඳහා විසඳුම් අපි පැහැදිලි කර ඇත්තෙමු.

Please read F A Q before post your questions. We have explained solutions for common issues in the FAQ. 

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

F

Question:

Forget LMS password - LMS මුරපදය අමතක විම .

(Last edited: Saturday, 29 January 2022, 1:04 PM)
Answer:

Forget LMS password - මුරපදය අමතක විම 

ඔබගේ මුරපදය අමතක වී ඇත්නම් LmsAndOffice365@edecu.sjp.ac.lk  email ලිපිනයට පහත තොරතුරු යොමු කරන්න.
If you forget your LMS Username and password send below details LmsAndOffice365@edecu.sjp.ac.lk email address
නම :
උපාදිය : දුරකථන අංකය : ලියාපදීංචි අංකය : ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය :
Name:
Degree:
Contact No:
Reg No:
NIC:
ස්තුතියි 

Thank youQuestion:

Forget Office 365 password - office 365 මුරපදය අමතක විම .

(Last edited: Saturday, 29 January 2022, 1:04 PM)
Answer:

Forget office 365 password - office 365 මුරපදය අමතක විම 

ඔබගේ මුරපදය අමතක වී ඇත්නම් LmsAndOffice365@edecu.sjp.ac.lk  email ලිපිනයට පහත තොරතුරු යොමු කරන්න.
If you forget your  Username and password send below details LmsAndOffice365@edecu.sjp.ac.lk email address
නම :
උපාදිය
දුරකථන අංකය :
ලියාපදීංචි අංකය : ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය:

Name:
Degree :
Contact No:
Reg No:
NIC:
ස්තුතියි 

Thank you