නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - Frequently Asked Questions (FAQ)


ඔබේ ප්‍රශ්න පළ කිරීමට පෙර කරුණාකර F A Q කියවන්න. නිතර අසන පොදු ගැටළු සඳහා විසඳුම් අපි පැහැදිලි කර ඇත්තෙමු.

Please read F A Q before post your questions. We have explained solutions for common issues in the FAQ. 

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

J

Question:

Join LMS Lectures

(Last edited: Monday, 4 April 2022, 10:26 AM)
Answer:

How to Join LMS Lectures?

Lectures වලට Join  වන්නේ කේසේද?

01. පළමුව ඔබ ඔබට අදාල උපාධිය තෝරා ගත යුතුය 

Course category

02. උපාධිය මත click කිරීමෙන් ඔබට අදාාල විශයයන් ලබා ගත හැකි ය.

Subject Description

03 .අදාල විශය තුලට ඇතුලු වීමෙන් අදාල Vedio නැරඹිය හැකි ය

Inside Sub

******** ඔබ දැනටමත් LMS , Log  විි නොමැති නම් පහත ආකාරයේ පිටුවක් දැක ගත හැකි ය .

ඔබේ username හා password භාවිතයෙන් ඔබට LMS ලොග් විය හැකි ය .

LMS Login