නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න - Frequently Asked Questions (FAQ)


ඔබේ ප්‍රශ්න පළ කිරීමට පෙර කරුණාකර F A Q කියවන්න. නිතර අසන පොදු ගැටළු සඳහා විසඳුම් අපි පැහැදිලි කර ඇත්තෙමු.

Please read F A Q before post your questions. We have explained solutions for common issues in the FAQ. 

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

M

Question:

MS 365 email address - MS 365 email ලිපිනය

(Last edited: Friday, 19 August 2022, 12:34 PM)
Answer:

How to use MS 365 email address - MS 365 email ලිපිනය භාවිතා කල හැක්කේ කෙසේද ?

ඔබට ලබා දී ඇති username හා password භාවිතයෙන් MS outlook මෘදුකාංගය හරහා email එකට log විය හැක .
(EDECU සමග ගනුදෙනු කිරීමේදී මෙම email ලිපිනය හරහා ගනුදෙනු කිරීමෙන් කාර්යක්ෂම සේවයක් ලබා ගත හකිය. )
you can logged email through MS outlook software using username and password.

ස්තුතියි .
Thank you.