පුනර් අපේක්ෂකයන් සඳහා පැවරුම් උඩුගත කිරීම - සමාජීය විද්‍යාවේදී පාරිසරික හා සංවර්ධන අධ්‍යයන (සාමාන්‍ය)   බාහිර උපාධි පරීක්ෂණය.

 පුනර් අපේක්ෂකයින් පැවරුම් උඩුගත කිරීමට 2022 ප්‍රථම ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම තුලට පිවිසෙන්න