පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

LMS

LMS

Number of replies: 1

මාගේ LMS වෙත තවමත් විෂයන් ADD කර නොමැත

In reply to K.G. Chameka Nishamani Perera K.G. Chameka Nishamani Perera

Re: LMS

by Buddhini Irushika -
Dear Student
Go to your below link and follow instruction
http://learnext.sjp.ac.lk/mod/glossary/view.php?id=1662
Thank you