පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

ඔබට යම්  පොදු  අධ්‍යයන  ගැටළුවක් අත්නම් එය මෙහි  පල කරන්න. ඔබගේ විශයානුබධ්ධ ප්‍රශ්න අදල පාඨමලා පිටුව තුලට ගොස් දේශකවරයාගෙන්  විමසන්න.  

If you have a general study problem, post it here. Go to the course page on your related questions and ask the lecturer.

List of discussions. Showing 100 of 271 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
Picture of A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
0
Picture of S.Yugadarani Sivalingam
S.Yugadarani Sivalingam
Picture of S.Yugadarani Sivalingam
S.Yugadarani Sivalingam
0
Picture of D.P.T.K Kodikara D.P.T.K Kodikara
D.P.T.K Kodikara D.P.T.K Kodikara
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Buddhika Galappaththi
Buddhika Galappaththi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
Picture of U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
0
Picture of A.M.S.A.S.Adhikari A.M.S.A.S.Adhikari
A.M.S.A.S.Adhikari A.M.S.A.S.Adhikari
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
2
Picture of Manesha Harshanie
Manesha Harshanie
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Exam
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of B N JAYASINGHE B N JAYASINGHE
B N JAYASINGHE B N JAYASINGHE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
3
Picture of W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
Picture of W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
2
Picture of P A Sachini Hansika P A
P A Sachini Hansika P A
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
4
Picture of A. Pavithra Malshan. A. Pavithra Malshan.
A. Pavithra Malshan. A. Pavithra Malshan.
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
0
Picture of L.G. HASINI SANJULA L.G. HASINI SANJULA
L.G. HASINI SANJULA L.G. HASINI SANJULA
Picture of P.G. SANUJI AMASHINI P.G. SANUJI AMASHINI
P.G. SANUJI AMASHINI P.G. SANUJI AMASHINI
12
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of T M C H KUMARI
T M C H KUMARI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Witharanage Sujanthi
Witharanage Sujanthi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Exam
Picture of D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara
D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara
Picture of D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara
D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara
0
Picture of A.N.M. AMBEGODA
A.N.M. AMBEGODA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
Picture of W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
0
Picture of K.W.R.M.Anurad K.W.R.M.Anurad
K.W.R.M.Anurad K.W.R.M.Anurad
Picture of W.M Harsha Damith Ekanayake W.M Harsha Damith Ekanayake
W.M Harsha Damith Ekanayake W.M Harsha Damith Ekanayake
3
Picture of Ms G.D.AMALI JEEWANTHI
Ms G.D.AMALI JEEWANTHI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
PHGE1001
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
3
Picture of S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
3
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
0
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Videos
Picture of L.W.Vishmi Yashara Liyana waduge
L.W.Vishmi Yashara Liyana waduge
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of P.P.P.M.G.K.Maduwanthi P.P.P.M.G.K.Maduwanthi
P.P.P.M.G.K.Maduwanthi P.P.P.M.G.K.Maduwanthi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S. H. P. A. Sirimanna S. H. P. A. Sirimanna
S. H. P. A. Sirimanna S. H. P. A. Sirimanna
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of J.M Ruwani Sriyani J.M Ruwani Sriyani
J.M Ruwani Sriyani J.M Ruwani Sriyani
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Miss K.D.Weligamage
Miss K.D.Weligamage
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of P.P.R. Fernando P.P.R. Fernando
P.P.R. Fernando P.P.R. Fernando
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of K.L.H Tharaka
K.L.H Tharaka
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.A.I. Imaika
W.A.I. Imaika
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of E. Maheesha Nethmini Dabare E. Maheesha Nethmini Dabare
E. Maheesha Nethmini Dabare E. Maheesha Nethmini Dabare
Picture of E. Maheesha Nethmini Dabare E. Maheesha Nethmini Dabare
E. Maheesha Nethmini Dabare E. Maheesha Nethmini Dabare
0
Picture of M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of N.M. Pagodaarachchi N.M. Pagodaarachchi
N.M. Pagodaarachchi N.M. Pagodaarachchi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M.M.MADUSHANI NISANSALA KUMARI MALLAWA M.M.MADUSHANI NISANSALA KUMARI MALLAWA
M.M.MADUSHANI NISANSALA KUMARI MALLAWA M.M.MADUSHANI NISANSALA KUMARI MALLAWA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of J.M Ruwani Sriyani J.M Ruwani Sriyani
J.M Ruwani Sriyani J.M Ruwani Sriyani
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M.N.N.Dias M.N.N.Dias
M.N.N.Dias M.N.N.Dias
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
3
Picture of A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
MEX 1503
Picture of H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
Picture of H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
0
Picture of R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha
R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha
Picture of R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha
R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha
0
Picture of H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
Picture of H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
H.G.G.N.Suraweera H.G.G.N.Suraweera
0
Picture of I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
Picture of I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
0
Picture of I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
Picture of I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
I.v Heshan Gayantha I.v Heshan Gayantha
0
Picture of S. A. K. S. Seekku Arachchi S. A. K. S. Seekku Arachchi
S. A. K. S. Seekku Arachchi S. A. K. S. Seekku Arachchi
Picture of M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
2
Picture of M.A.D.D. sithumini
M.A.D.D. sithumini
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of T.K. Sureiya Farvin T.K. Sureiya Farvin
T.K. Sureiya Farvin T.K. Sureiya Farvin
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of V.S. KULARATHNA V.S. KULARATHNA
V.S. KULARATHNA V.S. KULARATHNA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Mr L F P K P FRANANDO
Mr L F P K P FRANANDO
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of K S S Dias K S S Dias
K S S Dias K S S Dias
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
LMS
Picture of K.G. Chameka Nishamani Perera K.G. Chameka Nishamani Perera
K.G. Chameka Nishamani Perera K.G. Chameka Nishamani Perera
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.S. Rangika Sandamali W.S. Rangika Sandamali
W.S. Rangika Sandamali W.S. Rangika Sandamali
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of B.R.O. MENDIS B.R.O. MENDIS
B.R.O. MENDIS B.R.O. MENDIS
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of B.R.O. MENDIS B.R.O. MENDIS
B.R.O. MENDIS B.R.O. MENDIS
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of D.M. HASINEE MADUSIKA DISSANAYAKA D.M. HASINEE MADUSIKA DISSANAYAKA
D.M. HASINEE MADUSIKA DISSANAYAKA D.M. HASINEE MADUSIKA DISSANAYAKA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of R.K.C.R.THILAKARATHNA R.K.C.R.THILAKARATHNA
R.K.C.R.THILAKARATHNA R.K.C.R.THILAKARATHNA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of R.G.D.K WIJESINGHE R.G.D.K WIJESINGHE
R.G.D.K WIJESINGHE R.G.D.K WIJESINGHE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W G T R Wickramarathna W G T R Wickramarathna
W G T R Wickramarathna W G T R Wickramarathna
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
5
Picture of K.S. KASTHURIARACHCHIGE K.S. KASTHURIARACHCHIGE
K.S. KASTHURIARACHCHIGE K.S. KASTHURIARACHCHIGE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
0
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
0
Picture of W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
Picture of W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
0
Picture of W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
Picture of W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
0
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Common Student
Common Student
0
all
Picture of J.A.H.S.JAYAWEERA J.A.H.S.JAYAWEERA
J.A.H.S.JAYAWEERA J.A.H.S.JAYAWEERA
Picture of A.P.P.K. Dharmadasa
A.P.P.K. Dharmadasa
3
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Common Student
Common Student
0
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Common Student
Common Student
0
Picture of J M MALSHA J M MALSHA
J M MALSHA J M MALSHA
Picture of J M MALSHA J M MALSHA
J M MALSHA J M MALSHA
0
Picture of R.G.N.Rajapaksha R.G.N.Rajapaksha
R.G.N.Rajapaksha R.G.N.Rajapaksha
Picture of R.G.N.Rajapaksha R.G.N.Rajapaksha
R.G.N.Rajapaksha R.G.N.Rajapaksha
0
Handout
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Common Student
Common Student
0
Picture of Manimel Dura Tharindu Deminda
Manimel Dura Tharindu Deminda
Picture of Manimel Dura Tharindu Deminda
Manimel Dura Tharindu Deminda
0
Picture of M.M.A Anthony M.M.A Anthony
M.M.A Anthony M.M.A Anthony
Picture of M.M.A Anthony M.M.A Anthony
M.M.A Anthony M.M.A Anthony
0
Picture of P.N.ANURUDDHA P.N.ANURUDDHA
P.N.ANURUDDHA P.N.ANURUDDHA
Picture of P.N.ANURUDDHA P.N.ANURUDDHA
P.N.ANURUDDHA P.N.ANURUDDHA
0
Picture of W.S.Prabodani sewwandi W.S.Prabodani sewwandi
W.S.Prabodani sewwandi W.S.Prabodani sewwandi
Picture of W.S.Prabodani sewwandi W.S.Prabodani sewwandi
W.S.Prabodani sewwandi W.S.Prabodani sewwandi
0
Picture of H E L N Ranmuthumali
H E L N Ranmuthumali
Picture of GAU Mihirani GAU Mihirani
GAU Mihirani GAU Mihirani
2
sinhala
Picture of R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
Picture of R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
0
Picture of T.H.D.Nethsarani T.H.D.Nethsarani
T.H.D.Nethsarani T.H.D.Nethsarani
Picture of T.H.D.Nethsarani T.H.D.Nethsarani
T.H.D.Nethsarani T.H.D.Nethsarani
0
Picture of M.A.D.D. sithumini
M.A.D.D. sithumini
Picture of M.A.D.D. sithumini
M.A.D.D. sithumini
0
Picture of Kasuni Rathnayaka
Kasuni Rathnayaka
Picture of Kasuni Rathnayaka
Kasuni Rathnayaka
0
Picture of M.S.K. Manthilaka M.S.K. Manthilaka
M.S.K. Manthilaka M.S.K. Manthilaka
Picture of M.S.K. Manthilaka M.S.K. Manthilaka
M.S.K. Manthilaka M.S.K. Manthilaka
0
Picture of L.K.T.M.  Jayathissa
L.K.T.M. Jayathissa
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of G.D. Susanthika G.D. Susanthika
G.D. Susanthika G.D. Susanthika
Picture of G.D. Susanthika G.D. Susanthika
G.D. Susanthika G.D. Susanthika
19
Picture of Sachini Liyanage
Sachini Liyanage
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Exam
Picture of M.P.P.R. Pathirana M.P.P.R. Pathirana
M.P.P.R. Pathirana M.P.P.R. Pathirana
Picture of M.P.P.R. Pathirana M.P.P.R. Pathirana
M.P.P.R. Pathirana M.P.P.R. Pathirana
0
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
2
Picture of J.Logavarniyah J.Logavarniyah
J.Logavarniyah J.Logavarniyah
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
9
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1