පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

ඔබට යම්  පොදු  අධ්‍යයන  ගැටළුවක් අත්නම් එය මෙහි  පල කරන්න. ඔබගේ විශයානුබධ්ධ ප්‍රශ්න අදල පාඨමලා පිටුව තුලට ගොස් දේශකවරයාගෙන්  විමසන්න.  

If you have a general study problem, post it here. Go to the course page on your related questions and ask the lecturer.

List of discussions. Showing 100 of 334 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
5
Picture of R.M.K. Madusanka Gunathilaka R.M.K. Madusanka Gunathilaka
R.M.K. Madusanka Gunathilaka R.M.K. Madusanka Gunathilaka
Picture of R.M.K. Madusanka Gunathilaka R.M.K. Madusanka Gunathilaka
R.M.K. Madusanka Gunathilaka R.M.K. Madusanka Gunathilaka
0
Picture of M.N.N.Dias M.N.N.Dias
M.N.N.Dias M.N.N.Dias
Picture of R.M.K. Madusanka Gunathilaka R.M.K. Madusanka Gunathilaka
R.M.K. Madusanka Gunathilaka R.M.K. Madusanka Gunathilaka
4
Picture of Sachini Liyanage
Sachini Liyanage
Picture of Sachini Liyanage
Sachini Liyanage
0
Exam
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
0
Picture of W.Sandani Rameshika W.Sandani Rameshika
W.Sandani Rameshika W.Sandani Rameshika
Picture of W.Sandani Rameshika W.Sandani Rameshika
W.Sandani Rameshika W.Sandani Rameshika
0
b.com
Picture of D.M.S.N.D.K.DASSANAYAKE D.M.S.N.D.K.DASSANAYAKE
D.M.S.N.D.K.DASSANAYAKE D.M.S.N.D.K.DASSANAYAKE
Picture of D.M.S.N.D.K.DASSANAYAKE D.M.S.N.D.K.DASSANAYAKE
D.M.S.N.D.K.DASSANAYAKE D.M.S.N.D.K.DASSANAYAKE
0
Picture of A.V.A.H.T.AMARASINGHE A.V.A.H.T.AMARASINGHE
A.V.A.H.T.AMARASINGHE A.V.A.H.T.AMARASINGHE
Picture of A.V.A.H.T.AMARASINGHE A.V.A.H.T.AMARASINGHE
A.V.A.H.T.AMARASINGHE A.V.A.H.T.AMARASINGHE
0
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
0
Picture of JML Kavinda JML Kavinda
JML Kavinda JML Kavinda
Picture of JML Kavinda JML Kavinda
JML Kavinda JML Kavinda
0
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
0
Picture of W.Thamasha Nawodi Wijesooriya
W.Thamasha Nawodi Wijesooriya
Picture of W.Thamasha Nawodi Wijesooriya
W.Thamasha Nawodi Wijesooriya
0
Picture of R.G.C.T. WIJESINGHE
R.G.C.T. WIJESINGHE
Picture of R.G.C.T. WIJESINGHE
R.G.C.T. WIJESINGHE
0
Picture of Buddhika Galappaththi
Buddhika Galappaththi
Picture of Buddhika Galappaththi
Buddhika Galappaththi
0
Picture of E M M K Ekanayake
E M M K Ekanayake
Picture of E M M K Ekanayake
E M M K Ekanayake
0
Picture of Tharindu Samarasinghe
Tharindu Samarasinghe
Picture of Tharindu Samarasinghe
Tharindu Samarasinghe
0
Picture of M Tharindi Prabuddhika Hasarangi
M Tharindi Prabuddhika Hasarangi
Picture of M Tharindi Prabuddhika Hasarangi
M Tharindi Prabuddhika Hasarangi
0
Picture of M Tharindi Prabuddhika Hasarangi
M Tharindi Prabuddhika Hasarangi
Picture of M Tharindi Prabuddhika Hasarangi
M Tharindi Prabuddhika Hasarangi
0
Results
Picture of M.D.M.A.W.K. DISSANAYAKE
M.D.M.A.W.K. DISSANAYAKE
Picture of M.D.M.A.W.K. DISSANAYAKE
M.D.M.A.W.K. DISSANAYAKE
0
Picture of M.D.M.A.W.K. DISSANAYAKE
M.D.M.A.W.K. DISSANAYAKE
Picture of M.D.M.A.W.K. DISSANAYAKE
M.D.M.A.W.K. DISSANAYAKE
0
2018 BA
Picture of M.D.M.A.W.K. DISSANAYAKE
M.D.M.A.W.K. DISSANAYAKE
Picture of M.D.M.A.W.K. DISSANAYAKE
M.D.M.A.W.K. DISSANAYAKE
0
Picture of Pathirana Gajanayakalage
Pathirana Gajanayakalage
Picture of Pathirana Gajanayakalage
Pathirana Gajanayakalage
0
HISTORY
Picture of Rev W.Mahinda Thero
Rev W.Mahinda Thero
Picture of Rev W.Mahinda Thero
Rev W.Mahinda Thero
0
lec
Picture of Miss D.S.S.GAMAGE
Miss D.S.S.GAMAGE
Picture of Miss D.S.S.GAMAGE
Miss D.S.S.GAMAGE
0
;ec
Picture of Miss D.S.S.GAMAGE
Miss D.S.S.GAMAGE
Picture of Miss D.S.S.GAMAGE
Miss D.S.S.GAMAGE
0
lec
Picture of Miss D.S.S.GAMAGE
Miss D.S.S.GAMAGE
Picture of Miss D.S.S.GAMAGE
Miss D.S.S.GAMAGE
0
Picture of MNF Nuzeeka MNF Nuzeeka
MNF Nuzeeka MNF Nuzeeka
Picture of MNF Nuzeeka MNF Nuzeeka
MNF Nuzeeka MNF Nuzeeka
0
Picture of Nipuni Maheshika
Nipuni Maheshika
Picture of Nipuni Maheshika
Nipuni Maheshika
0
Picture of Dahemi Nethsarani (MAAT)
Dahemi Nethsarani (MAAT)
Picture of Common Student
Common Student
1
Picture of MMSN Manamperi MMSN Manamperi
MMSN Manamperi MMSN Manamperi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of PKDR Maduka PKDR Maduka
PKDR Maduka PKDR Maduka
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M. R. F RUSHDIYA
M. R. F RUSHDIYA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M. R. F RUSHDIYA
M. R. F RUSHDIYA
Picture of M. R. F RUSHDIYA
M. R. F RUSHDIYA
0
Picture of W M T I B Wasala W M T I B Wasala
W M T I B Wasala W M T I B Wasala
Picture of W M T I B Wasala W M T I B Wasala
W M T I B Wasala W M T I B Wasala
0
Picture of PVC Subhashini PVC Subhashini
PVC Subhashini PVC Subhashini
Picture of PVC Subhashini PVC Subhashini
PVC Subhashini PVC Subhashini
0
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
CUGE
Picture of A.M.H.SHANTHA A.M.H.SHANTHA
A.M.H.SHANTHA A.M.H.SHANTHA
Picture of A.M.H.SHANTHA A.M.H.SHANTHA
A.M.H.SHANTHA A.M.H.SHANTHA
0
Picture of Sanduni Methma Edirisinghe
Sanduni Methma Edirisinghe
Picture of Sanduni Methma Edirisinghe
Sanduni Methma Edirisinghe
0
Picture of A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
Picture of Lakdi Bandaranayake
Lakdi Bandaranayake
2
Picture of A S Kodagoda A S Kodagoda
A S Kodagoda A S Kodagoda
Picture of A S Kodagoda A S Kodagoda
A S Kodagoda A S Kodagoda
0
Picture of GLG Perera GLG Perera
GLG Perera GLG Perera
Picture of GLG Perera GLG Perera
GLG Perera GLG Perera
0
Picture of SDTS Silva SDTS Silva
SDTS Silva SDTS Silva
Picture of RIBSM Rathnamalala RIBSM Rathnamalala
RIBSM Rathnamalala RIBSM Rathnamalala
2
Picture of BMA Kumara BMA Kumara
BMA Kumara BMA Kumara
Picture of BMA Kumara BMA Kumara
BMA Kumara BMA Kumara
0
Picture of Wickramarathna D.A.K.P Wickramarathna D.A.K.P
Wickramarathna D.A.K.P Wickramarathna D.A.K.P
Picture of Wickramarathna D.A.K.P Wickramarathna D.A.K.P
Wickramarathna D.A.K.P Wickramarathna D.A.K.P
0
Picture of IMDA Shakya IMDA Shakya
IMDA Shakya IMDA Shakya
Picture of IMDA Shakya IMDA Shakya
IMDA Shakya IMDA Shakya
0
Picture of Yamika Wishvapali
Yamika Wishvapali
Picture of Yamika Wishvapali
Yamika Wishvapali
0
Picture of Sanduni Methma Edirisinghe
Sanduni Methma Edirisinghe
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of SWMCI Weerasinghe SWMCI Weerasinghe
SWMCI Weerasinghe SWMCI Weerasinghe
Picture of SWMCI Weerasinghe SWMCI Weerasinghe
SWMCI Weerasinghe SWMCI Weerasinghe
0
Picture of Manjalee Jayawickrama
Manjalee Jayawickrama
Picture of Manjalee Jayawickrama
Manjalee Jayawickrama
0
Videos
Picture of Ms H. A. A. P. Perera
Ms H. A. A. P. Perera
Picture of Ms H. A. A. P. Perera
Ms H. A. A. P. Perera
0
Picture of H D B V Perera H D B V Perera
H D B V Perera H D B V Perera
Picture of H D B V Perera H D B V Perera
H D B V Perera H D B V Perera
2
Picture of M.D.G.S. WEERASINGHE M.D.G.S. WEERASINGHE
M.D.G.S. WEERASINGHE M.D.G.S. WEERASINGHE
Picture of M.D.G.S. WEERASINGHE M.D.G.S. WEERASINGHE
M.D.G.S. WEERASINGHE M.D.G.S. WEERASINGHE
0
Picture of A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of B.G.Sithara Madushani Gamage
B.G.Sithara Madushani Gamage
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.A.M.I. Weerakoon W.A.M.I. Weerakoon
W.A.M.I. Weerakoon W.A.M.I. Weerakoon
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of D.M.S.P.C. DISSANAYAKA D.M.S.P.C. DISSANAYAKA
D.M.S.P.C. DISSANAYAKA D.M.S.P.C. DISSANAYAKA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M.H.D.H.Sewwanthi M.H.D.H.Sewwanthi
M.H.D.H.Sewwanthi M.H.D.H.Sewwanthi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Nimesha Madhavee Wijerathne
Nimesha Madhavee Wijerathne
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of KAUSHALYA, P.G.S. KAUSHALYA, P.G.S.
KAUSHALYA, P.G.S. KAUSHALYA, P.G.S.
Picture of KAUSHALYA, P.G.S. KAUSHALYA, P.G.S.
KAUSHALYA, P.G.S. KAUSHALYA, P.G.S.
0
Picture of A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
Picture of A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
2
Picture of N.B.G.N.Nuwanthika N.B.G.N.Nuwanthika
N.B.G.N.Nuwanthika N.B.G.N.Nuwanthika
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of K.W.D. KUMARA K.W.D. KUMARA
K.W.D. KUMARA K.W.D. KUMARA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A K Jayamaney
A K Jayamaney
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S.Yugadarani Sivalingam
S.Yugadarani Sivalingam
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of D.P.T.K Kodikara D.P.T.K Kodikara
D.P.T.K Kodikara D.P.T.K Kodikara
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Buddhika Galappaththi
Buddhika Galappaththi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
Picture of U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
0
Picture of A.M.S.A.S.Adhikari A.M.S.A.S.Adhikari
A.M.S.A.S.Adhikari A.M.S.A.S.Adhikari
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
2
Picture of Manesha Harshanie
Manesha Harshanie
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Exam
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of B N JAYASINGHE B N JAYASINGHE
B N JAYASINGHE B N JAYASINGHE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
3
Picture of W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
Picture of W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
2
Picture of P A Sachini Hansika P A
P A Sachini Hansika P A
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
4
Picture of A. Pavithra Malshan. A. Pavithra Malshan.
A. Pavithra Malshan. A. Pavithra Malshan.
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
0
Picture of L.G. HASINI SANJULA L.G. HASINI SANJULA
L.G. HASINI SANJULA L.G. HASINI SANJULA
Picture of P.G. SANUJI AMASHINI P.G. SANUJI AMASHINI
P.G. SANUJI AMASHINI P.G. SANUJI AMASHINI
12
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of T M C H KUMARI
T M C H KUMARI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Witharanage Sujanthi
Witharanage Sujanthi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Exam
Picture of D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara
D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara
Picture of D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara
D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara D.M.Udeni Nisansala Wijayabandara
0
Picture of A.N.M. AMBEGODA
A.N.M. AMBEGODA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
Picture of W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
0
Picture of K.W.R.M.Anurad K.W.R.M.Anurad
K.W.R.M.Anurad K.W.R.M.Anurad
Picture of W.M Harsha Damith Ekanayake W.M Harsha Damith Ekanayake
W.M Harsha Damith Ekanayake W.M Harsha Damith Ekanayake
3
Picture of Ms G.D.AMALI JEEWANTHI
Ms G.D.AMALI JEEWANTHI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
PHGE1001
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
3
Picture of S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
3
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
0
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Videos
Picture of L.W.Vishmi Yashara Liyana waduge
L.W.Vishmi Yashara Liyana waduge
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of P.P.P.M.G.K.Maduwanthi P.P.P.M.G.K.Maduwanthi
P.P.P.M.G.K.Maduwanthi P.P.P.M.G.K.Maduwanthi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1