පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

Recording සම්බන්ධව

Recording සම්බන්ධව

by IMDA Shakya IMDA Shakya -
Number of replies: 0

2023/02/23 දින පවත්වන ලද සසමාජ විදයා විෂට අදාල recording තවමත් upload කර නැත .හැකි ඉක්මනින් recording upload කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.