පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

GEIT 1001දේශන සම්බන්ධව

GEIT 1001දේශන සම්බන්ධව

by Wickramarathna D.A.K.P Wickramarathna D.A.K.P -
Number of replies: 0

2023/02/23 වන දින පවත්වන ලද දේශන වලට සහභාගි වීමට නොහැකි වූයේ නම් ඒවා නැවත සම්බන්ධ වීම  කල හැකි වන්නේ කෙසේද you tube video  තිබේද