පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

භෞතික මානව විද්‍යාව

භෞතික මානව විද්‍යාව

by M.H.D.H.Sewwanthi M.H.D.H.Sewwanthi -
Number of replies: 1

Assignment submit කරන්න බැ අපිට .සමහර ලමයින්ගෙ assignment submission කියල තියෙනවා.ඒත් අපේ එහෙම නැ.assignment එක මේ මාසෙ 31ට කලින් submit කරන්න ඕන.අනේ ටිකක් ඒක ගැන බලන්න.

In reply to M.H.D.H.Sewwanthi M.H.D.H.Sewwanthi

Re: භෞතික මානව විද්‍යාව

by Buddhini Irushika -
විශය සදහන් කරන්න