පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

Repeat Exam

Repeat Exam

by Nimesha Madhavee Wijerathne -
Number of replies: 1

සර්/මිස්, 2015 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පාර්ට් 2 පුනර් පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන්නේ 2018 සිසුන් සමගද?  නැතිනම් 2014,2015,2017 යන කණ්ඩායම් තුනට වෙනම එක්සෑම් පවත්වනවාද? 2015 සිසුන් LMS එකේ 2018 සිසුන් දේශන අධ්‍යයනය ගැටලුවක් ද?

In reply to Nimesha Madhavee Wijerathne

Re: Repeat Exam

by Buddhini Irushika -
2018 දේශන සහිත වීඩීයෝ පට නැරබීමෙන් ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතු වලට ඉහල සහයෝගයක් ලැබෙනු ඇත.එකම විභාගයකට පෙනි සිටිමට බොහෝ සෙයින් ඉඩකඩ ඇත.
ස්තූතියි