පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

මානව විද්‍යාව පැවරුම් upload කරන්න my course වල පෙන්නන්නෙ නෑ. 2020 එකක් තමයි my course වල තියෙන්නෙ

මානව විද්‍යාව පැවරුම් upload කරන්න my course වල පෙන්නන්නෙ නෑ. 2020 එකක් තමයි my course වල තියෙන්නෙ

by D.M.S.P.C. DISSANAYAKA D.M.S.P.C. DISSANAYAKA -
Number of replies: 1

මානව විද්‍යාව පැවරුම් upload කරන්න my course වල පෙන්නන්නෙ නෑ. 2020 එකක් තමයි my course වල තියෙන්නෙ 

In reply to D.M.S.P.C. DISSANAYAKA D.M.S.P.C. DISSANAYAKA

Re: මානව විද්‍යාව පැවරුම් upload කරන්න my course වල පෙන්නන්නෙ නෑ. 2020 එකක් තමයි my course වල තියෙන්නෙ

by Buddhini Irushika -
අදාල විශය ය තුලට ගොස් පැවරුම් උඩුගත කරන්න