පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

Regarding the not uploaded note - Mex 1501

Regarding the not uploaded note - Mex 1501

by P A Sachini Hansika P A -
Number of replies: 4

Dear Mam,

If yo have received the note of the Office Management lecture held on 11th June, I kindly request to please upload it.

  • Course- B.Sc. Management
  • Year - 2021
  • Subject - MEX 1501
Thank You.
In reply to P A Sachini Hansika P A

Re: Regarding the not uploaded note - Mex 1501

by Buddhini Irushika -
In reply to Buddhini Irushika

Re: Regarding the not uploaded note - Mex 1501

by A. Pavithra Malshan. A. Pavithra Malshan. -
2022 ජූනි 11වෙනි දින පැවති (BSc management public - 2021 external ) (MEX-1501)කාර්යාල කළමනාකරණය පිළිබඳ දේශනයේ පටිගත කරන ලද වීඩියෝ හැකි ඉක්මනින් LMS මෘදුකාංගයට උඩුගත කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.
In reply to Buddhini Irushika

Re: Regarding the not uploaded note - Mex 1501

by P A Sachini Hansika P A -
Dear Mam,

KIND REMINDER !!

(If yo have received the note of the Office Management lecture held on 11th June, I kindly request to please upload it.
Course- B.Sc. Management
Year - 2021
Subject - MEX 1501)

Please note that the lecturer has informed us that all the recordings and the handout have been handed over to you for uploading to the LMS.

Sorry for the inconvenience.
Thank You.
In reply to P A Sachini Hansika P A

Re: Regarding the not uploaded note - Mex 1501

by Buddhini Irushika -
Dear Student
I informed related officers. it will complete as soon as possible.
Thank you