පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

පටිගත කරන ලද MEX1501 දේශන වල වීඩියෝවන් සම්බන්ධව

පටිගත කරන ලද MEX1501 දේශන වල වීඩියෝවන් සම්බන්ධව

by A. Pavithra Malshan. A. Pavithra Malshan. -
Number of replies: 1

2022 ජූනි 11වෙනි දින පැවති (BSc management public - 2021 external ) (MEX-1501)කාර්යාල කළමනාකරණය පිළිබඳ දේශනයේ පටිගත කරන ලද වීඩියෝ හැකි ඉක්මනින්  LMS මෘදුකාංගයට උඩුගත කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

In reply to A. Pavithra Malshan. A. Pavithra Malshan.

Re: පටිගත කරන ලද MEX1501 දේශන වල වීඩියෝවන් සම්බන්ධව

by Buddhini Irushika -
Dear Student
I informed related officers. it will complete as soon as possible.
Thank you