පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධව

Re: විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධව

by Buddhini Irushika -
Number of replies: 0
Dear student
email your problem with your contact number (info.ext@sjp.ac.lk)
Thank you