පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

CRGE 3001 ට අදාලව පැවරුම LMS හරහා යොමු කිරීම

CRGE 3001 ට අදාලව පැවරුම LMS හරහා යොමු කිරීම

by A K Jayamaney -
Number of replies: 1

අපරාධ විද්‍යාව 3 වසරට අදාල පැවරුම 2022.11.30ට පෙර  LMS හරහා යොමු කරන ලෙස දන්වා ඇති අතර පැවරුම LMS හරහා යොමු කරන ආකාරය පිලිබඳව දැනුවත් කරන්න.

In reply to A K Jayamaney

Re: CRGE 3001 ට අදාලව පැවරුම LMS හරහා යොමු කිරීම

by Buddhini Irushika -
පහත Video නැරඹිමෙන් ඔබට ඒ පිලිබද පූර්ණ අවාබෝදයක් ලබා ගත හැකිය
https://youtube.com/playlist?list=PL-vYqGVIZckG1ZJ1MBH3ytLCZ6yXdjJ6W
ස්තූතියි