පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

2015 humanities and social sciences 2015

2015 humanities and social sciences 2015

by Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika -
Number of replies: 1

Ape convercation  mona awrudde wage thiyeida api 2015 register une dan awrudu 7k gihin

In reply to Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika

Re: 2015 humanities and social sciences 2015

by Buddhini Irushika -
Dear Student
Are u complete your degree? If completed we'll hold the convocation in November 2022. if you can issue about that contact 011 59 29 79 4
Thank you