පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධව

විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධව

by K.W.D. KUMARA K.W.D. KUMARA -
Number of replies: 1

මේ දිනවල පවත්වන 2020 පළමු වසර විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට නොහැකි වුවහොත්, එවිට අසමත් වන විභාගය නැවත ලිවීමේදී පළමු වසර සඳහා නැවත ලියාපදිංචි විය යුතුද? නැතිනම් විභාග ගාස්තු පමණක් ගෙවීම සෑහේද?

(වෛද්‍ය සහතික නොමැති අවස්ථාවක)

In reply to K.W.D. KUMARA K.W.D. KUMARA

Re: විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධව

by Buddhini Irushika -
Dear student
email your problem with your contact number (info.ext@sjp.ac.lk)
Thank you