පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

ඔබට යම්  පොදු  අධ්‍යයන  ගැටළුවක් අත්නම් එය මෙහි  පල කරන්න. ඔබගේ විශයානුබධ්ධ ප්‍රශ්න අදල පාඨමලා පිටුව තුලට ගොස් දේශකවරයාගෙන්  විමසන්න.  

If you have a general study problem, post it here. Go to the course page on your related questions and ask the lecturer.

List of discussions. Showing 100 of 300 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
Picture of J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
4
Picture of Witharanage Sujanthi
Witharanage Sujanthi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Wickramarathna D.A.K.P Wickramarathna D.A.K.P
Wickramarathna D.A.K.P Wickramarathna D.A.K.P
Picture of Wickramarathna D.A.K.P Wickramarathna D.A.K.P
Wickramarathna D.A.K.P Wickramarathna D.A.K.P
0
Picture of W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
Picture of W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
0
Picture of W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
Picture of W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
W.S.R. ATHUKORALA W.S.R. ATHUKORALA
0
Picture of W.S.Prabodani sewwandi W.S.Prabodani sewwandi
W.S.Prabodani sewwandi W.S.Prabodani sewwandi
Picture of W.S.Prabodani sewwandi W.S.Prabodani sewwandi
W.S.Prabodani sewwandi W.S.Prabodani sewwandi
0
Picture of W.S. Rangika Sandamali W.S. Rangika Sandamali
W.S. Rangika Sandamali W.S. Rangika Sandamali
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of W.G.D.NETHSALA W.G.D.NETHSALA
W.G.D.NETHSALA W.G.D.NETHSALA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
Picture of W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
0
Picture of W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
Picture of W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
2
Picture of W.A.M.I. Weerakoon W.A.M.I. Weerakoon
W.A.M.I. Weerakoon W.A.M.I. Weerakoon
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.A.K.U.WEERASINGHE W.A.K.U.WEERASINGHE
W.A.K.U.WEERASINGHE W.A.K.U.WEERASINGHE
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of W.A.I. Imaika
W.A.I. Imaika
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of W.A.D. Harshika
W.A.D. Harshika
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of W M C H. wijesinghe
W M C H. wijesinghe
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of W G T R Wickramarathna W G T R Wickramarathna
W G T R Wickramarathna W G T R Wickramarathna
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
5
Picture of W A N MADUSHANI W A N MADUSHANI
W A N MADUSHANI W A N MADUSHANI
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of VI Silva
VI Silva
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of V.S. KULARATHNA V.S. KULARATHNA
V.S. KULARATHNA V.S. KULARATHNA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
5
Picture of Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
Picture of U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
0
Picture of THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
6
Picture of THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of T.M.U.P THENNAKOON T.M.U.P THENNAKOON
T.M.U.P THENNAKOON T.M.U.P THENNAKOON
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of T.M.U.P THENNAKOON T.M.U.P THENNAKOON
T.M.U.P THENNAKOON T.M.U.P THENNAKOON
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of T.K. Sureiya Farvin T.K. Sureiya Farvin
T.K. Sureiya Farvin T.K. Sureiya Farvin
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of T.H.Malki Nawodya
T.H.Malki Nawodya
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
0
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
2
Picture of T.A.K. Arachchi T.A.K. Arachchi
T.A.K. Arachchi T.A.K. Arachchi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Repeat
Picture of T. Yasara Lasandi
T. Yasara Lasandi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of T M C H KUMARI
T M C H KUMARI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of SWMCI Weerasinghe SWMCI Weerasinghe
SWMCI Weerasinghe SWMCI Weerasinghe
Picture of SWMCI Weerasinghe SWMCI Weerasinghe
SWMCI Weerasinghe SWMCI Weerasinghe
0
Picture of Supun Withanage
Supun Withanage
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Sirimanna Appuhamilage
Sirimanna Appuhamilage
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Shanela Illangarathna
Shanela Illangarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
7
Picture of SDTS Silva SDTS Silva
SDTS Silva SDTS Silva
Picture of RIBSM Rathnamalala RIBSM Rathnamalala
RIBSM Rathnamalala RIBSM Rathnamalala
2
Picture of Sanduni Methma Edirisinghe
Sanduni Methma Edirisinghe
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Sanduni Methma Edirisinghe
Sanduni Methma Edirisinghe
Picture of Sanduni Methma Edirisinghe
Sanduni Methma Edirisinghe
0
Picture of Sachithra Fernando
Sachithra Fernando
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Sachini Liyanage
Sachini Liyanage
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S.Yugadarani Sivalingam
S.Yugadarani Sivalingam
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
3
Picture of S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S.P. Ravindu Lakshan Serasinghe
S.P. Ravindu Lakshan Serasinghe
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of S.H.N.S. Wijenayake
S.H.N.S. Wijenayake
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of S.B. Kumarasinghe
S.B. Kumarasinghe
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S.B. Kumarasinghe
S.B. Kumarasinghe
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S.A. Pavithra Subhashini
S.A. Pavithra Subhashini
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
3
Picture of S. H. P. A. Sirimanna S. H. P. A. Sirimanna
S. H. P. A. Sirimanna S. H. P. A. Sirimanna
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S. A. K. S. Seekku Arachchi S. A. K. S. Seekku Arachchi
S. A. K. S. Seekku Arachchi S. A. K. S. Seekku Arachchi
Picture of M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
2
Picture of S C A Gunarathna S C A Gunarathna
S C A Gunarathna S C A Gunarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
2
Picture of S A  T R Senanayake
S A T R Senanayake
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of RDD Kumari
RDD Kumari
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
0
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
0
Picture of R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha
R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha
Picture of R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha
R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha R.M.Sugandhika Madhushani Rajapaksha
0
Picture of R.K.C.R.THILAKARATHNA R.K.C.R.THILAKARATHNA
R.K.C.R.THILAKARATHNA R.K.C.R.THILAKARATHNA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of R.G.N.Rajapaksha R.G.N.Rajapaksha
R.G.N.Rajapaksha R.G.N.Rajapaksha
Picture of R.G.N.Rajapaksha R.G.N.Rajapaksha
R.G.N.Rajapaksha R.G.N.Rajapaksha
0
Picture of R.G.D.K WIJESINGHE R.G.D.K WIJESINGHE
R.G.D.K WIJESINGHE R.G.D.K WIJESINGHE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
sinhala
Picture of R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
Picture of R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
0
Picture of R D C FERNANDO
R D C FERNANDO
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Pathumi Anuththara
Pathumi Anuththara
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of PAT Perera PAT Perera
PAT Perera PAT Perera
Picture of Ranil Peris
Ranil Peris
1
Picture of P.P.R. Fernando P.P.R. Fernando
P.P.R. Fernando P.P.R. Fernando
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of P.P.P.M.G.K.Maduwanthi P.P.P.M.G.K.Maduwanthi
P.P.P.M.G.K.Maduwanthi P.P.P.M.G.K.Maduwanthi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of P.N.ANURUDDHA P.N.ANURUDDHA
P.N.ANURUDDHA P.N.ANURUDDHA
Picture of P.N.ANURUDDHA P.N.ANURUDDHA
P.N.ANURUDDHA P.N.ANURUDDHA
0
Picture of P.I.D Rodrigo
P.I.D Rodrigo
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of P.G.C.C. Perera
P.G.C.C. Perera
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of P.D.A.C.L.Felix P.D.A.C.L.Felix
P.D.A.C.L.Felix P.D.A.C.L.Felix
Picture of Ranil Peris
Ranil Peris
1
Picture of P. R. E. PEIRIS P. R. E. PEIRIS
P. R. E. PEIRIS P. R. E. PEIRIS
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of P A Sachini Hansika P A
P A Sachini Hansika P A
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
4
Picture of ODA Fonseka ODA Fonseka
ODA Fonseka ODA Fonseka
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of ODA Fonseka ODA Fonseka
ODA Fonseka ODA Fonseka
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of ODA Fonseka ODA Fonseka
ODA Fonseka ODA Fonseka
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of ODA Fonseka ODA Fonseka
ODA Fonseka ODA Fonseka
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of O.P.Buddhini Hansamala
O.P.Buddhini Hansamala
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of NSYW Senarath NSYW Senarath
NSYW Senarath NSYW Senarath
Picture of NSYW Senarath NSYW Senarath
NSYW Senarath NSYW Senarath
0
Picture of Nimesha Madhavee Wijerathne
Nimesha Madhavee Wijerathne
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Nawalage Isuri Nadeeshani Cooray
Nawalage Isuri Nadeeshani Cooray
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Naduli Panangala
Naduli Panangala
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of N.U.D. Senadeera N.U.D. Senadeera
N.U.D. Senadeera N.U.D. Senadeera
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of N.M. Pagodaarachchi N.M. Pagodaarachchi
N.M. Pagodaarachchi N.M. Pagodaarachchi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of N.B.G.N.Nuwanthika N.B.G.N.Nuwanthika
N.B.G.N.Nuwanthika N.B.G.N.Nuwanthika
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of N. Perera
N. Perera
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of N. Perera
N. Perera
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of N D Y Prabhashini N D Y Prabhashini
N D Y Prabhashini N D Y Prabhashini
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of N A Bambarenda
N A Bambarenda
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Ms G.D.AMALI JEEWANTHI
Ms G.D.AMALI JEEWANTHI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1