පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

Lessons recordings සම්බන්ධව

Lessons recordings සම්බන්ධව

by M.D.G.S. WEERASINGHE M.D.G.S. WEERASINGHE -
Number of replies: 0

2020 රාජ්‍ය කළමනාකරණ බාහිර උපාධි පාඨමාලාවේ MEX 2503 Macroeconomics යටතේ 2023 ජනවාරි මස 07 වන දිනට අදාල recording එක වෙනුවට වෙනත් recording එකක් upload කර ඇත. එය නිවැරදි කරදෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.