පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

2015 පුරාවිද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍ර

2015 පුරාවිද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍ර

by H D B V Perera H D B V Perera -
Number of replies: 2

2015 3rd year විභාගයේ  පුරාවිද්‍යා ප්‍රශ්න  පත්‍ර(3001,3002)LMSහි නොමැති බැවින්. එය LMS වලට upload කර දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.. 🙏🙏🙏


In reply to H D B V Perera H D B V Perera

Re: 2015 පුරාවිද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍ර

by Buddhini Irushika -
Dear student
sorry for the inconvenience. we'll upload it soon
Thank you
In reply to Buddhini Irushika

Re: 2015 පුරාවිද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍ර

by H D B V Perera H D B V Perera -
Lms එකේ 2022 මැයි 3 year
Past pepers upload කරල නෑ.. (පුරාවිද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය upload කර දෙන මෙන් කරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි... 🙏