පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

ඔබට යම්  පොදු  අධ්‍යයන  ගැටළුවක් අත්නම් එය මෙහි  පල කරන්න. ඔබගේ විශයානුබධ්ධ ප්‍රශ්න අදල පාඨමලා පිටුව තුලට ගොස් දේශකවරයාගෙන්  විමසන්න.  

If you have a general study problem, post it here. Go to the course page on your related questions and ask the lecturer.

List of discussions. Showing 100 of 300 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
Picture of J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
4
Picture of G.D. Susanthika G.D. Susanthika
G.D. Susanthika G.D. Susanthika
Picture of G.D. Susanthika G.D. Susanthika
G.D. Susanthika G.D. Susanthika
19
Picture of L.G. HASINI SANJULA L.G. HASINI SANJULA
L.G. HASINI SANJULA L.G. HASINI SANJULA
Picture of P.G. SANUJI AMASHINI P.G. SANUJI AMASHINI
P.G. SANUJI AMASHINI P.G. SANUJI AMASHINI
12
Picture of M W Aparna Weerasinghe
M W Aparna Weerasinghe
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
9
Picture of Mr S.K. Edirisinghe
Mr S.K. Edirisinghe
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
9
Picture of J.Logavarniyah J.Logavarniyah
J.Logavarniyah J.Logavarniyah
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
9
Picture of Shanela Illangarathna
Shanela Illangarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
7
Picture of Gamage Nirosha Sewwandi Perera
Gamage Nirosha Sewwandi Perera
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
7
Picture of THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
6
Picture of Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
5
Picture of W G T R Wickramarathna W G T R Wickramarathna
W G T R Wickramarathna W G T R Wickramarathna
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
5
Picture of K.S.C.BALASOORIYA K.S.C.BALASOORIYA
K.S.C.BALASOORIYA K.S.C.BALASOORIYA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
4
Picture of P A Sachini Hansika P A
P A Sachini Hansika P A
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
4
Picture of Supun Withanage
Supun Withanage
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of S.A. Pavithra Subhashini
S.A. Pavithra Subhashini
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
3
Picture of Miss M S A FERNANDO
Miss M S A FERNANDO
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Miss T.D.H.THENNAKOON
Miss T.D.H.THENNAKOON
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Miss T. S. Wijesuriya
Miss T. S. Wijesuriya
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of D.P.K THANTHRIGE D.P.K THANTHRIGE
D.P.K THANTHRIGE D.P.K THANTHRIGE
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of W.A.D. Harshika
W.A.D. Harshika
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of J I Sasikala J I Sasikala
J I Sasikala J I Sasikala
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of T.M.U.P THENNAKOON T.M.U.P THENNAKOON
T.M.U.P THENNAKOON T.M.U.P THENNAKOON
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of K.A.A.D.Perera K.A.A.D.Perera
K.A.A.D.Perera K.A.A.D.Perera
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of M. A. S. Azha M. A. S. Azha
M. A. S. Azha M. A. S. Azha
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of M. R. F RUSHDIYA
M. R. F RUSHDIYA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of H.I.M.Wickramasinghe H.I.M.Wickramasinghe
H.I.M.Wickramasinghe H.I.M.Wickramasinghe
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Iresha Damayanthi
Iresha Damayanthi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of K.G.P.J.Kumara K.G.P.J.Kumara
K.G.P.J.Kumara K.G.P.J.Kumara
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
3
Picture of Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
S.T.I.P. THALAGODA S.T.I.P. THALAGODA
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
3
Picture of N A Bambarenda
N A Bambarenda
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of A.I.F Hilma
A.I.F Hilma
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Jeewanthi Hettiarachchi
Jeewanthi Hettiarachchi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
all
Picture of J.A.H.S.JAYAWEERA J.A.H.S.JAYAWEERA
J.A.H.S.JAYAWEERA J.A.H.S.JAYAWEERA
Picture of A.P.P.K. Dharmadasa
A.P.P.K. Dharmadasa
3
PHGE1001
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
3
Picture of M.N.N.Dias M.N.N.Dias
M.N.N.Dias M.N.N.Dias
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
3
Picture of K.W.R.M.Anurad K.W.R.M.Anurad
K.W.R.M.Anurad K.W.R.M.Anurad
Picture of W.M Harsha Damith Ekanayake W.M Harsha Damith Ekanayake
W.M Harsha Damith Ekanayake W.M Harsha Damith Ekanayake
3
Picture of B N JAYASINGHE B N JAYASINGHE
B N JAYASINGHE B N JAYASINGHE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
3
Picture of S C A Gunarathna S C A Gunarathna
S C A Gunarathna S C A Gunarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
2
Picture of D.G.Dulaj Damith
D.G.Dulaj Damith
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
2
Picture of K.L.Nirmani K.L.Nirmani
K.L.Nirmani K.L.Nirmani
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
2
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
2
Picture of K.W.M.S.S. CHANDRASOMA K.W.M.S.S. CHANDRASOMA
K.W.M.S.S. CHANDRASOMA K.W.M.S.S. CHANDRASOMA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
2
Picture of H E L N Ranmuthumali
H E L N Ranmuthumali
Picture of GAU Mihirani GAU Mihirani
GAU Mihirani GAU Mihirani
2
Picture of Mr L F P K P FRANANDO
Mr L F P K P FRANANDO
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of W.S. Rangika Sandamali W.S. Rangika Sandamali
W.S. Rangika Sandamali W.S. Rangika Sandamali
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of S. A. K. S. Seekku Arachchi S. A. K. S. Seekku Arachchi
S. A. K. S. Seekku Arachchi S. A. K. S. Seekku Arachchi
Picture of M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
2
Picture of A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
Picture of W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
2
Picture of A.M.S.A.S.Adhikari A.M.S.A.S.Adhikari
A.M.S.A.S.Adhikari A.M.S.A.S.Adhikari
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
2
Picture of A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
Picture of A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
A.M.U. Fernando A.M.U. Fernando
2
Picture of H D B V Perera H D B V Perera
H D B V Perera H D B V Perera
Picture of H D B V Perera H D B V Perera
H D B V Perera H D B V Perera
2
Picture of A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
Picture of L.A.W.Bandaranayake L.A.W.Bandaranayake
L.A.W.Bandaranayake L.A.W.Bandaranayake
2
Picture of SDTS Silva SDTS Silva
SDTS Silva SDTS Silva
Picture of RIBSM Rathnamalala RIBSM Rathnamalala
RIBSM Rathnamalala RIBSM Rathnamalala
2
Picture of P.D.A.C.L.Felix P.D.A.C.L.Felix
P.D.A.C.L.Felix P.D.A.C.L.Felix
Picture of Ranil Peris
Ranil Peris
1
Picture of PAT Perera PAT Perera
PAT Perera PAT Perera
Picture of Ranil Peris
Ranil Peris
1
Picture of S A  T R Senanayake
S A T R Senanayake
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of K.A.A.D.Perera K.A.A.D.Perera
K.A.A.D.Perera K.A.A.D.Perera
Picture of Ranil Peris
Ranil Peris
1
Picture of D.D.H.Y.KUMARAGE D.D.H.Y.KUMARAGE
D.D.H.Y.KUMARAGE D.D.H.Y.KUMARAGE
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of K.A. THARINDRA SULAKSHANA K.A. THARINDRA SULAKSHANA
K.A. THARINDRA SULAKSHANA K.A. THARINDRA SULAKSHANA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of P.G.C.C. Perera
P.G.C.C. Perera
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of Miss M S A FERNANDO
Miss M S A FERNANDO
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss L.V.K. PEIRIS
Miss L.V.K. PEIRIS
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss L.V.K. PEIRIS
Miss L.V.K. PEIRIS
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of ODA Fonseka ODA Fonseka
ODA Fonseka ODA Fonseka
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of Mrs S.P.P.H.JAYALATH
Mrs S.P.P.H.JAYALATH
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of W A N MADUSHANI W A N MADUSHANI
W A N MADUSHANI W A N MADUSHANI
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Mr O D R S KARUNATHILAKA
Mr O D R S KARUNATHILAKA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of M W Aparna Weerasinghe
M W Aparna Weerasinghe
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Malki Himasha Trankle
Malki Himasha Trankle
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Mrs S.P.P.H.JAYALATH
Mrs S.P.P.H.JAYALATH
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of J I Sasikala J I Sasikala
J I Sasikala J I Sasikala
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of G. A. E. GAMAGE G. A. E. GAMAGE
G. A. E. GAMAGE G. A. E. GAMAGE
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of A K Jayamaney
A K Jayamaney
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Mrs S.P.P.H.JAYALATH
Mrs S.P.P.H.JAYALATH
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of M.T.R Fathima Asra M.T.R Fathima Asra
M.T.R Fathima Asra M.T.R Fathima Asra
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of M.T.R Fathima Asra M.T.R Fathima Asra
M.T.R Fathima Asra M.T.R Fathima Asra
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Koushani Dilhara Duwe Arachchige
Koushani Dilhara Duwe Arachchige
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of H. D. G. Dilrukshi H. D. G. Dilrukshi
H. D. G. Dilrukshi H. D. G. Dilrukshi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Sirimanna Appuhamilage
Sirimanna Appuhamilage
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of R D C FERNANDO
R D C FERNANDO
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Mr RAL Pradeep
Mr RAL Pradeep
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of K.A.A.D.Perera K.A.A.D.Perera
K.A.A.D.Perera K.A.A.D.Perera
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of W M C H. wijesinghe
W M C H. wijesinghe
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of S.H.N.S. Wijenayake
S.H.N.S. Wijenayake
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of ODA Fonseka ODA Fonseka
ODA Fonseka ODA Fonseka
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of L.A.Ransika Nawodani L.A.Ransika Nawodani
L.A.Ransika Nawodani L.A.Ransika Nawodani
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of P. R. E. PEIRIS P. R. E. PEIRIS
P. R. E. PEIRIS P. R. E. PEIRIS
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss T. S. Wijesuriya
Miss T. S. Wijesuriya
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss H.A.A.Deshadarshanie
Miss H.A.A.Deshadarshanie
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Mr T.C.Nayanajith Premachandra
Mr T.C.Nayanajith Premachandra
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss G.K.Y.Sewwandi
Miss G.K.Y.Sewwandi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1