පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

bcom 2021 2nd year

bcom 2021 2nd year

by A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI -
Number of replies: 2

February 25 idan patan gatta sinhla medium lectures recording thama lms app eke upload karala neddaa , nettan mata pennane nedda

In reply to A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI

Re: bcom 2021 2nd year

by L. A. CHETHANA SANJEEWANI L. A. CHETHANA SANJEEWANI -

Add wela thiyennne. Oyata 2nd year subjects pennawa nm aniwaryemma recording pennanawa..

Oyta subjects pennnawada?