පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

BPGE 1001

BPGE 1001

by S. A. K. S. Seekku Arachchi S. A. K. S. Seekku Arachchi -
Number of replies: 2

Sir,current nathuwa BPGE 1001 lecture ekata inna une na..video eka balanne kohomada

In reply to S. A. K. S. Seekku Arachchi S. A. K. S. Seekku Arachchi

Re: BPGE 1001

by Buddhini Irushika -
Dear Student
Go to your Degree programme and you can watch your vedios.
Thank you