පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

pastpapers

pastpapers

by M.A.D.D. sithumini -
Number of replies: 1

2017 2016 wasara wala  pastpapers lms wala naha.ARGE 2001 past pepper  ekakwath naha.ewa ganna puluwanda apiata

In reply to M.A.D.D. sithumini

Re: pastpapers

by Buddhini Irushika -
Dear Student
Go to your below link and follow instruction (pass papers)
http://learnext.sjp.ac.lk/course/index.php?categoryid=11
Thank you