පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

2015 පුරාවිද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍ර

Re: 2015 පුරාවිද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍ර

by H D B V Perera H D B V Perera -
Number of replies: 0
Lms එකේ 2022 මැයි 3 year
Past pepers upload කරල නෑ.. (පුරාවිද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය upload කර දෙන මෙන් කරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි... 🙏