පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

Dash Board problem

Dash Board problem

by W G T R Wickramarathna W G T R Wickramarathna -
Number of replies: 5

LMS log wunhama man karana subject pennanne ne ..


W.G.T.R Wickramarathna

B.A (General )external degree art sinhala

987891335V

Register NO- EXS/S/202103707

0717565390/0711247987

In reply to W G T R Wickramarathna W G T R Wickramarathna

Re: Dash Board problem

by N. T. P. G. S. Madusanka N. T. P. G. S. Madusanka -

Oyatama eka entroll krgnna puluwn

In reply to W G T R Wickramarathna W G T R Wickramarathna

Re: Dash Board problem

by Buddhini Irushika -
Dear Student
http://learnext.sjp.ac.lk/mod/glossary/view.php?id=1662
Go to above link and follow details
Thank you