පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

IRGE 1001-ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා

IRGE 1001-ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා

by K.S. KASTHURIARACHCHIGE K.S. KASTHURIARACHCHIGE -
Number of replies: 1

subject records nawatha laba ganne kohomada?

In reply to K.S. KASTHURIARACHCHIGE K.S. KASTHURIARACHCHIGE

Re: IRGE 1001-ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා

by Buddhini Irushika -
Dear Student
Go to below link check
http://learnext.sjp.ac.lk/course/view.php?id=211
thank you