පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඔස්සේ සහභාගි වීමේ අපහසුතාවයන් පිළිබඳව

Re: මාර්ගගත අධ්‍යාපනය හැදෑරීමේ අපහසුතාවය පිළිබඳව

by P.G. SANUJI AMASHINI P.G. SANUJI AMASHINI -
Number of replies: 0

මාද ආයතනයක සේවය කරන බැවින් .online lecture සදහා සම්බන්ධ වීමේදී ගැටලු ඇති වෙන බැවින් lms හරහා recording බැලීම මගින් මා එම කටයුතු කරගන්නා බවද දේශන වටල සම්බන්ධ වීමට නොහැකි උවහොත් එයින් අයින් අයින් නොකරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිම්. දැනට පවතින තත්ත්වය සමග මේයට විසදුමක් ලාබා දෙන මෙන් ඉල්ලමි.