පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඔස්සේ සහභාගි වීමේ අපහසුතාවයන් පිළිබඳව

මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඔස්සේ සහභාගි වීමේ අපහසුතාවයන් පිළිබඳව

by L.G. HASINI SANJULA L.G. HASINI SANJULA -
Number of replies: 12

රැකියා කරන අපට online lectures වලට අඛණ්ඩව සහභාගි වීමේ අපහසුතාවයන් පවතින බැවින් දේශන වල recording වලින් අපි ඒ මග හැරුණු දේවල් ආවරණය කර ගන්නේ ,නමුත් අඛණ්ඩව දේශනවලට  සහභාගි නොවන ශිෂ්‍යයන්ගේ lms  අක්‍රීය කිරීමට ගත් තීරණය ගැන නැවතත් සළකා බලන්න  මේ දවස්වල ගොඩක් අමාරුවෙන් ගොඩක් අය උපාධිය කරන්න මුදල් හොයා ගන්නේ , විදුලි කප්පාදුව නිසා ඒ අය තවත් අපහසුතාවට පත් වන්නේ online lectures වලට සහභාගි වීමේදී iinternet පහසුකම් අක්‍රීය වීම්, signal connection අක්‍රියතා හට ගැනීමත් නිසාවෙනි. රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය නිසා ඇතිවන අපහසුතාවයන් සමග මේ ගැටලුවත් උද්ගත වුවහොත් අප තවත් අපහසුතාවට පත් වන බැවින් නැවතත් මෙම තීරණය ගැන සළකා බලන මෙන් විශ්ව විද්‍යලීය පරිපාලන මණමණ්ඩලයෙන් ඉතාමත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි .


In reply to L.G. HASINI SANJULA L.G. HASINI SANJULA

Re: මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඔස්සේ සහභාගි වීමේ අපහසුතාවයන් පිළිබඳව

by Buddhini Irushika -
Dear Student
The administrative officer was informed your request.
Thank you
In reply to Buddhini Irushika

Re: මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඔස්සේ සහභාගි වීමේ අපහසුතාවයන් පිළිබඳව

by Common Student -
mama 2020 art batch eke … mata lectures walata log wenna be. Reg no:- 202002049 …
In reply to Common Student

Re: මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඔස්සේ සහභාගි වීමේ අපහසුතාවයන් පිළිබඳව

by Buddhini Irushika -
Dear student,
Please send below details
Name:
Reg No:
Contact No:
NIC No:
Degree:
Thank you
In reply to Buddhini Irushika

Re: මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඔස්සේ සහභාගි වීමේ අපහසුතාවයන් පිළිබඳව

by A.G. S. KUMARA A.G. S. KUMARA -

මා රජයෙ රැකියාවක් කරන බැවින් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සෙ සහභාගි වීම ගැටලුවක් වී ඇත .එ පිලිබද කාරුණික අවදානය යොමු කර lms තුලින් ඉවත් නොකරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි

In reply to A.G. S. KUMARA A.G. S. KUMARA

Re: මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඔස්සේ සහභාගි වීමේ අපහසුතාවයන් පිළිබඳව

by Buddhini Irushika -
Dear Student
The administrative officer was informed your request.
Thank you
In reply to Buddhini Irushika

Re: මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඔස්සේ සහභාගි වීමේ අපහසුතාවයන් පිළිබඳව

by A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI -

රැකියා කරන අපට online lectures වලට අඛණ්ඩව සහභාගි වීමේ අපහසුතාවයන් පවතින බැවින් දේශන වල recording වලින් අපි ඒ මග හැරුණු දේවල් ආවරණය කර ගන්නේ ,නමුත් අඛණ්ඩව දේශනවලට  සහභාගි නොවන ශිෂ්‍යයන්ගේ lms  අක්‍රීය කිරීමට ගත් තීරණය ගැන නැවතත් සළකා බලන්න  මේ දවස්වල ගොඩක් අමාරුවෙන් ගොඩක් අය උපාධිය කරන්න මුදල් හොයා ගන්නේ , විදුලි කප්පාදුව නිසා ඒ අය තවත් අපහසුතාවට පත් වන්නේ online lectures වලට සහභාගි වීමේදී iinternet පහසුකම් අක්‍රීය වීම්, signal connection අක්‍රියතා හට ගැනීමත් නිසාවෙනි. රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය නිසා ඇතිවන අපහසුතාවයන් සමග මේ ගැටලුවත් උද්ගත වුවහොත් අප තවත් අපහසුතාවට පත් වන බැවින් නැවතත් මෙම තීරණය ගැන සළකා බලන මෙන් විශ්ව විද්‍යලීය පරිපාලන මණමණ්ඩලයෙන් ඉතාමත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි .
In reply to L.G. HASINI SANJULA L.G. HASINI SANJULA

Re: මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඔස්සේ සහභාගි වීමේ අපහසුතාවයන් පිළිබඳව

by H.M.Pathum P Herath -

මාද අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයක සේවය කරමින් මෙම උපාධිය හදාරන අතර දේශන වලට සහභාගී වීමට නොහැකි වී ඇත. ඒ පිළිබඳව සලකා බලා LMS තුලින් ඉවත් නොකරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

In reply to H.M.Pathum P Herath

Re: මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඔස්සේ සහභාගි වීමේ අපහසුතාවයන් පිළිබඳව

by Buddhini Irushika -
Dear Student
The administrative officer was informed your request.
Thank you
In reply to Buddhini Irushika

Re: මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඔස්සේ සහභාගි වීමේ අපහසුතාවයන් පිළිබඳව

by E.M.U.D. EKANAYAKA E.M.U.D. EKANAYAKA -

E.M. Upeksha Dananjanni Ekanayaka.                                  

මාද අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයක සේවය කරමින් උපාධිය හදාරනු ලබන අතර මාර්ගගතව දේශනවලට සහභාගි  වීමට නොහැකි වී ඇත. ඒ පිළිබඳ සලකා බලා LMS තුළින් ඉවත් නොකරන ලෙස කාරැණිකව ඉල්ලා සිටිමි..

 

In reply to E.M.U.D. EKANAYAKA E.M.U.D. EKANAYAKA

Re: මාර්ගගත අධ්‍යාපනය හැදෑරීමේ අපහසුතාවය පිළිබඳව

by P.Dananjani Niroshai Perera P.Dananjani Niroshai Perera -

මාද අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයක සේවය කරමින් උපාධිය හදාරනු ලබන අතර මාර්ගගතව දේශනවලට සහභාගි  වීමට  නොහැකි වී ඇත. ඒ පිළිබඳ සලකා බලා LMS තුළින් ඉවත් නොකරන ලෙස කාරැණිකව ඉල්ලා සිටිමි..

 

In reply to P.Dananjani Niroshai Perera P.Dananjani Niroshai Perera

Re: මාර්ගගත අධ්‍යාපනය හැදෑරීමේ අපහසුතාවය පිළිබඳව

by Buddhini Irushika -
Dear Student
The administrative officer was informed your request.
Thank you
In reply to Buddhini Irushika

Re: මාර්ගගත අධ්‍යාපනය හැදෑරීමේ අපහසුතාවය පිළිබඳව

by P.G. SANUJI AMASHINI P.G. SANUJI AMASHINI -

මාද ආයතනයක සේවය කරන බැවින් .online lecture සදහා සම්බන්ධ වීමේදී ගැටලු ඇති වෙන බැවින් lms හරහා recording බැලීම මගින් මා එම කටයුතු කරගන්නා බවද දේශන වටල සම්බන්ධ වීමට නොහැකි උවහොත් එයින් අයින් අයින් නොකරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිම්. දැනට පවතින තත්ත්වය සමග මේයට විසදුමක් ලාබා දෙන මෙන් ඉල්ලමි.