පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

Recording sambanda gatalu

Recording sambanda gatalu

by H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha -
Number of replies: 1

2021 b.com ayage June 25 wenida financial accounting 2weni recording eka waradi recording ekak. 

In reply to H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha

Re: Recording sambanda gatalu

by Buddhini Irushika -
Dear student
thank you for informing us. We'll correct it as soon as possible
Thank you