පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

CRGE 1002 (2020) June month

CRGE 1002 (2020) June month

by T M C H KUMARI -
Number of replies: 1
CRGE 1002. (2020) විෂයේ ජූනි මස  MS Teams මගින් පවත්වන ලද දේශනය  LMS හි upload කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි