පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සම්බන්ධව

විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සම්බන්ධව

by Witharanage Sujanthi -
Number of replies: 1

විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන බාහිර උපාධි 2  සහ 3  2021 වර්ශයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර lms හරහා ලබා දෙන ලෙසට කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

In reply to Witharanage Sujanthi

Re: විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සම්බන්ධව

by Buddhini Irushika -
Dear Student
we'll do that as soon as possible
Thank you