පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

දේශන recordings නැවත පරිශීලනය කිරීම සම්බන්ධව

දේශන recordings නැවත පරිශීලනය කිරීම සම්බන්ධව

by K.W.R.M.Anurad K.W.R.M.Anurad -
Number of replies: 3

මම Bsc.management (public) උපාධිය හදාරන ශිෂයෙක් වෙමි..මා හට මාර්ගගත ක්‍රමයට පැවැත්වූ දේශන කිහිපයකට සහභාගි වීමට නොහැකි විය...ඒ අනුව එම දේශන වල recordings නැවත පරිශීලනය කිරීමට යාමේදී ඒවා open නොවන බැවින් එම දේශන සියල්ලම යූ ටියුබ් චැනලය වෙත නිකුත් කිරීමට හැකියාවක් පවතී නම් ඒ පිලිබදව ස්තූති පූර්වක වෙමි..එය කෙසේ හෝ සිදු කර දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු...

In reply to K.W.R.M.Anurad K.W.R.M.Anurad

Re: දේශන recordings නැවත පරිශීලනය කිරීම සම්බන්ධව

by Buddhini Irushika -
සියලූ vedio පට youtube වෙත නිකුත් කර ඇත.
In reply to Buddhini Irushika

Re: දේශන recordings නැවත පරිශීලනය කිරීම සම්බන්ධව

by K.W.R.M.Anurad K.W.R.M.Anurad -
මගේ ප්‍රශ්නයට පිලිතුරු ලබා දීම පිලිබදව බොහොම ස්තූතියි මිස්...අපිට යූ ටියුබ් ඔස්සේ ඒවා පරිශීලනය කිරීම සදහා අවශ්‍ය ලින්ක් හෝ ඒවා නිකුත් කර ඇති යූ ටියුබ් නාලිකාව පිලිබදව විස්තර ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි..