පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

PSGE 1001-සාමාන්‍ය මනෝ විද්‍යාව

PSGE 1001-සාමාන්‍ය මනෝ විද්‍යාව

by W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini -
Number of replies: 0

සාමාන්‍ය මනෝවිද්‍යාවට  අදාල පළමු වෙනි  පාඩම    මාගේ LMS හි පෙන්වන්නේ  නැත. එනම්   දෙවන දවසේ සිට පවත්වන ලද දේශන  පමනක් මා  හට පෙන්වන ලදී . පළමු වන දේශනය පෙන්වන්නේ නැත .  මා හට විසදුමක් ලබා දෙන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.