පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

ඔබට යම්  පොදු  අධ්‍යයන  ගැටළුවක් අත්නම් එය මෙහි  පල කරන්න. ඔබගේ විශයානුබධ්ධ ප්‍රශ්න අදල පාඨමලා පිටුව තුලට ගොස් දේශකවරයාගෙන්  විමසන්න.  

If you have a general study problem, post it here. Go to the course page on your related questions and ask the lecturer.

List of discussions. Showing 100 of 300 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
Picture of J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola
4
Picture of K.W.D. KUMARA K.W.D. KUMARA
K.W.D. KUMARA K.W.D. KUMARA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Witharanage Sujanthi
Witharanage Sujanthi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of BMA Kumara BMA Kumara
BMA Kumara BMA Kumara
Picture of BMA Kumara BMA Kumara
BMA Kumara BMA Kumara
0
Picture of DGDM Karunarathna
DGDM Karunarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Common Student
Common Student
0
Picture of K.L.H Tharaka
K.L.H Tharaka
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of S. H. P. A. Sirimanna S. H. P. A. Sirimanna
S. H. P. A. Sirimanna S. H. P. A. Sirimanna
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of L.G. HASINI SANJULA L.G. HASINI SANJULA
L.G. HASINI SANJULA L.G. HASINI SANJULA
Picture of P.G. SANUJI AMASHINI P.G. SANUJI AMASHINI
P.G. SANUJI AMASHINI P.G. SANUJI AMASHINI
12
Picture of W.A.I. Imaika
W.A.I. Imaika
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of D.M.S.P.C. DISSANAYAKA D.M.S.P.C. DISSANAYAKA
D.M.S.P.C. DISSANAYAKA D.M.S.P.C. DISSANAYAKA
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M.H.D.H.Sewwanthi M.H.D.H.Sewwanthi
M.H.D.H.Sewwanthi M.H.D.H.Sewwanthi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Mr S.K. Edirisinghe
Mr S.K. Edirisinghe
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of M.P.P.R. Pathirana M.P.P.R. Pathirana
M.P.P.R. Pathirana M.P.P.R. Pathirana
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of P. R. E. PEIRIS P. R. E. PEIRIS
P. R. E. PEIRIS P. R. E. PEIRIS
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of A. Pavithra Malshan. A. Pavithra Malshan.
A. Pavithra Malshan. A. Pavithra Malshan.
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of K.W.R.M.Anurad K.W.R.M.Anurad
K.W.R.M.Anurad K.W.R.M.Anurad
Picture of W.M Harsha Damith Ekanayake W.M Harsha Damith Ekanayake
W.M Harsha Damith Ekanayake W.M Harsha Damith Ekanayake
3
Picture of D. S. N. Dissanayake
D. S. N. Dissanayake
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of VI Silva
VI Silva
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Videos
Picture of L.W.Vishmi Yashara Liyana waduge
L.W.Vishmi Yashara Liyana waduge
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Videos
Picture of Ms H. A. A. P. Perera
Ms H. A. A. P. Perera
Picture of Ms H. A. A. P. Perera
Ms H. A. A. P. Perera
0
Picture of Manjalee Jayawickrama
Manjalee Jayawickrama
Picture of Manjalee Jayawickrama
Manjalee Jayawickrama
0
Picture of Buddhika Galappaththi
Buddhika Galappaththi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Supun Withanage
Supun Withanage
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of G. A. E. GAMAGE G. A. E. GAMAGE
G. A. E. GAMAGE G. A. E. GAMAGE
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of A.M.S.A.S.Adhikari A.M.S.A.S.Adhikari
A.M.S.A.S.Adhikari A.M.S.A.S.Adhikari
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of O.P.Buddhini Hansamala
O.P.Buddhini Hansamala
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of C.G.G.Manawaduge C.G.G.Manawaduge
C.G.G.Manawaduge C.G.G.Manawaduge
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A K Jayamaney
A K Jayamaney
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Dahemi Nethsarani (MAAT)
Dahemi Nethsarani (MAAT)
Picture of Dahemi Nethsarani (MAAT)
Dahemi Nethsarani (MAAT)
0
Picture of Ms G.D.AMALI JEEWANTHI
Ms G.D.AMALI JEEWANTHI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Mrs S.P.P.H.JAYALATH
Mrs S.P.P.H.JAYALATH
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
2
SOFT2001
Picture of H.R.B.FERNANDO H.R.B.FERNANDO
H.R.B.FERNANDO H.R.B.FERNANDO
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Jeewanthi Hettiarachchi
Jeewanthi Hettiarachchi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Mrs S.P.P.H.JAYALATH
Mrs S.P.P.H.JAYALATH
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss H.A.A.Deshadarshanie
Miss H.A.A.Deshadarshanie
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Mr T.C.Nayanajith Premachandra
Mr T.C.Nayanajith Premachandra
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss G.K.Y.Sewwandi
Miss G.K.Y.Sewwandi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of N D Y Prabhashini N D Y Prabhashini
N D Y Prabhashini N D Y Prabhashini
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Kasuni Rathnayaka
Kasuni Rathnayaka
Picture of Kasuni Rathnayaka
Kasuni Rathnayaka
0
sinhala
Picture of R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
Picture of R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
R MT D Abeyrathne R MT D Abeyrathne
0
Picture of Mr S.K. Edirisinghe
Mr S.K. Edirisinghe
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
9
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of M.T.R Fathima Asra M.T.R Fathima Asra
M.T.R Fathima Asra M.T.R Fathima Asra
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
THILINI BHAGYA SAMARATHUNGA GUNAWARDHANA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
6
Picture of W.A.M.I. Weerakoon W.A.M.I. Weerakoon
W.A.M.I. Weerakoon W.A.M.I. Weerakoon
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M.S.K. Manthilaka M.S.K. Manthilaka
M.S.K. Manthilaka M.S.K. Manthilaka
Picture of M.S.K. Manthilaka M.S.K. Manthilaka
M.S.K. Manthilaka M.S.K. Manthilaka
0
Picture of Nimesha Madhavee Wijerathne
Nimesha Madhavee Wijerathne
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Repeat
Picture of T. Yasara Lasandi
T. Yasara Lasandi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of K.A.A.D.Perera K.A.A.D.Perera
K.A.A.D.Perera K.A.A.D.Perera
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of R D C FERNANDO
R D C FERNANDO
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of P A Sachini Hansika P A
P A Sachini Hansika P A
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
4
Picture of W.S. Rangika Sandamali W.S. Rangika Sandamali
W.S. Rangika Sandamali W.S. Rangika Sandamali
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
Picture of W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
W.B.O.R.Kularathna W.B.O.R.Kularathna
2
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
0
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
Picture of R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
R.P. Nayani Darshika R.P. Nayani Darshika
0
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
0
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
Picture of T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
T.G.S.S Karunarathna T.G.S.S Karunarathna
2
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of DGDM Karunarathna
DGDM Karunarathna
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of W M C H. wijesinghe
W M C H. wijesinghe
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of IMDA Shakya IMDA Shakya
IMDA Shakya IMDA Shakya
Picture of IMDA Shakya IMDA Shakya
IMDA Shakya IMDA Shakya
0
Picture of H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
H.P.B.Kaveesha H.P.B.Kaveesha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
Picture of U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
U D D S KUMARASINGHA U D D S KUMARASINGHA
0
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of ODA Fonseka ODA Fonseka
ODA Fonseka ODA Fonseka
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of S.A. Pavithra Subhashini
S.A. Pavithra Subhashini
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
3
Picture of Common Student
Common Student
Picture of Yasiru de silva
Yasiru de silva
1
Picture of Miss T. S. Wijesuriya
Miss T. S. Wijesuriya
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss E.A.WISHMI NIMASHA EPASINGHE
Miss E.A.WISHMI NIMASHA EPASINGHE
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of Miss T.D.H.THENNAKOON
Miss T.D.H.THENNAKOON
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Mrs S.P.P.H.JAYALATH
Mrs S.P.P.H.JAYALATH
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
Picture of W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
W.D.D.Deshani Nethmini W.D.D.Deshani Nethmini
0
Picture of N.M. Pagodaarachchi N.M. Pagodaarachchi
N.M. Pagodaarachchi N.M. Pagodaarachchi
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
M.D.P.W. SENANAYAKE M.D.P.W. SENANAYAKE
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Miss H.N.M.S.Dilrukshi
Miss H.N.M.S.Dilrukshi
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of H.W.P Kumara H.W.P Kumara
H.W.P Kumara H.W.P Kumara
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
2
PHGE1001
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
Picture of H.I.Namodi Madurangi
H.I.Namodi Madurangi
3
Picture of KN Roshini
KN Roshini
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of M.A.D.D. sithumini
M.A.D.D. sithumini
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Sachini Liyanage
Sachini Liyanage
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
A. R. G. O. S. RATHNASIRI A. R. G. O. S. RATHNASIRI
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
2
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
Picture of A.P.S. Dilsha
A.P.S. Dilsha
0
Picture of W.G.D.NETHSALA W.G.D.NETHSALA
W.G.D.NETHSALA W.G.D.NETHSALA
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1
Picture of K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
K.R.S.T.Kobbewala K.R.S.T.Kobbewala
Picture of Buddhini Irushika
Buddhini Irushika
1
Picture of Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Udupitiya Gamage Kasuni Maheshika
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
3
Picture of Koushani Dilhara Duwe Arachchige
Koushani Dilhara Duwe Arachchige
Picture of Saliya Wijetunga
Saliya Wijetunga
1