පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

මාර්ග ගත් දේශන සදහා පැමිණීමේ අපහසුතා දැන්වීමට

මාර්ග ගත් දේශන සදහා පැමිණීමේ අපහසුතා දැන්වීමට

by W.A.I. Imaika -
Number of replies: 1

සර්/මැඩම්,

නිවේදනයක් තියෙනව මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණවලට සහභාගී වෙන්නෙ නැත්නම් lms එක අක්‍රීය කරනව කියල.රැකියා කරන අපි recoding අහල note සම්පුර්ණ කර ගන්නව.රැකියා කරන අපිට ඒකත් එක්ක online  සම්බන්ධ වෙන්න අමාරුයි .පොඩ්ඩක් අපිට සාධාරණය පිළිතුරක් ලබා දෙන්න...

In reply to W.A.I. Imaika

Re: මාර්ග ගත් දේශන සදහා පැමිණීමේ අපහසුතා දැන්වීමට

by Buddhini Irushika -
Dear Student
The administrative officer was inform your request.
Thank you