පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණ සදහා සහභාගි වීමට ඇති අපහසුතාවය පිළිබද දැනුවත් කිරීම

මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණ සදහා සහභාගි වීමට ඇති අපහසුතාවය පිළිබද දැනුවත් කිරීම

by K.L.H Tharaka -
Number of replies: 1

සර්/මිස්,

අපි දැනට කරන degree එක්ට අමතරව රැකියාවක නිරතවන වන අතර AAT 3 හදාරමින්  පවතිනවා ..අපි ගොඩක් වෙලාවට recoding බලලා තමා අපේ lecture වලට අදාල note සකසා ගන්නේ.එහෙත් අද දින විශ්වවිද්‍යාල විසින් නිකුත් කර දැන්වීමේ සදහන් වන්නේ අපි මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණ සදහා නොවුනහොත් අපේ LMS login අක්‍රීය වෙන  බව සදහන් කර තිබෙනවා...ඔබ කාර්යමණ්ඩලය අපි වෙනුවෙන් කරන සේවයට අපි ස්තුති කරනවා.. එහෙත් නැවතත් මේ තීරණය සලකා බලන මෙන් ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.අපි අපිට පුලුවන් සැම අවස්ථාවකම මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණ සදහා සහභාගි වීමට පොරොන්දු වෙනවා. කරුණාකර නැවත මෙම තීරණය සලකා බලන්න.

In reply to K.L.H Tharaka

Re: මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණ සදහා සහභාගි වීමට ඇති අපහසුතාවය පිළිබද දැනුවත් කිරීම

by Buddhini Irushika -
Dear Student
The administrative officer was informed your request.
Thank you