පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

Repeat Exam

Re: Repeat Exam

by Buddhini Irushika -
Number of replies: 0
2018 දේශන සහිත වීඩීයෝ පට නැරබීමෙන් ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතු වලට ඉහල සහයෝගයක් ලැබෙනු ඇත.එකම විභාගයකට පෙනි සිටිමට බොහෝ සෙයින් ඉඩකඩ ඇත.
ස්තූතියි