පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණ සදහා සහභාගි වීමට ඇති අපහසුතාවය පිළිබද දැනුවත් කිරීම

Re: මාර්ගගත සම්මන්ත්‍රණ සදහා සහභාගි වීමට ඇති අපහසුතාවය පිළිබද දැනුවත් කිරීම

by Buddhini Irushika -
Number of replies: 0
Dear Student
The administrative officer was informed your request.
Thank you