පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

SIGE 2001

SIGE 2001

by A.P.S. Dilsha -
Number of replies: 1

7th June 2022

  • Zoom Online Lecture

    Lecturer - Snr.Prof.Rathnasiri Arangala

    Time - 8.00 am - 12.00 pm

    Meeting ID: 917 8740 8183

    Passcode: 087654

මේ ලෙක්චර් එකේ රෙකෝඩින්ග් LMS අප්ලෝඩ් කරල නෑනේ තාම?