පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

uploaded video doesn't work

uploaded video doesn't work

by Buddhika Galappaththi -
Number of replies: 1

MUGE 1002 - 2020 - භාරතීය සංගීතය සිද්ධාන්ත හා ඉතිහාසය (ගායනය/වාදනය)

18th September 2022 

In reply to Buddhika Galappaththi

Re: uploaded video doesn't work

by Buddhini Irushika -
Dear Student
Thank you for your information. we'll recovery soon.
Thank you