පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

මානව විද්‍යාව පැවරුම් upload කරන්න my course වල පෙන්නන්නෙ නෑ. 2020 එකක් තමයි my course වල තියෙන්නෙ

Re: මානව විද්‍යාව පැවරුම් upload කරන්න my course වල පෙන්නන්නෙ නෑ. 2020 එකක් තමයි my course වල තියෙන්නෙ

by Buddhini Irushika -
Number of replies: 0
අදාල විශය ය තුලට ගොස් පැවරුම් උඩුගත කරන්න