පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ පැමිණීම පිළිබඳ දැන්වීමට

මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ පැමිණීම පිළිබඳ දැන්වීමට

by S. H. P. A. Sirimanna S. H. P. A. Sirimanna -
Number of replies: 1

2021EXS/S/202101582 අංකය යටතේ ලියාපදිංචි මා හට රැකියාවක නිරත වන බැවින් අඛන්ඩව මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ ඉගෙනුම ලැබීමට අපහසුතා ඇත...එම නිසා.. එම නිසා 3 වරකට වඩා අඩුවෙන් පැමිණෙන සිසුන්ගේ අවලංගුතා ගැටලුව පිළිබඳව මා හට සහනයක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි...

In reply to S. H. P. A. Sirimanna S. H. P. A. Sirimanna

Re: මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ පැමිණීම පිළිබඳ දැන්වීමට

by Buddhini Irushika -
Dear Student
The administrative officer was informed your request.
Thank you