පොදු අධ්‍යයන ගැටළු අසන්න : Ask General Questions

2015 මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

2015 මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

by J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola -
Number of replies: 4

මහත්මයාණනි,

2022 වර්ෂයේ පැවැත්වූ 2015  මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා බාහිර උපාධි 3 පරීක්ෂණයේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබාගත හැකිද?

ස්තූතියි

In reply to J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola

Re: 2015 මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

by Buddhini Irushika -
Dear Student
you can collect through LMS
Thank you
In reply to Buddhini Irushika

Re: 2015 මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

by J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola -
LMS එකේ තියෙන්නෙ 2021 වසරේ පවත්වපු 2014 (පුනර්) පරීක්ෂණයේ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර පමණයි.
In reply to J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola

Re: 2015 මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

by Buddhini Irushika -
Dear Student
please check again. Part II Examination - 2022 January February papers also in there
Thank you
In reply to Buddhini Irushika

Re: 2015 මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

by J.A.M.M. Allepola J.A.M.M. Allepola -